Language: NOR | ENG
2019/2020

6EV132 Dyr i norsk natur

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Studenten
• har bred kunnskap om de viktigste dyregruppene i Norge, og hvordan disse er beslektet med hverandre
• har kunnskap om zoologisk systematikk, basert på morfologi, fysiologi og fylogeni
• har kunnskaper om de viktigste dyregruppenes økologi, og hvordan de morfologisk er tilpasset sitt miljø

 

Ferdigheter:

Studenten
• kan anvende faglig kunnskap i felt og laboratorium for å bestemme og klassifisere norske dyr til art eller annen taksonomisk nivå
• kan reflektere over artenes levesett, og ut fra dette kunne finne frem til typiske levesteder for de mest sentrale dyregrupper i norsk fauna

Generell kompetanse:

Studenten
• kan reflektere over ulike arters levevis og morfologi, og sette dette i sammenheng med biologisk mangfold
• skal kunne formidle sin kunnskap, og se relevansen av denne i ulike sammenhenger

Innhold

• Systematikk og feltkjennetegn for norske virveldyr og de vanligste artene
• Systematikk hos norske grupper av virvelløse dyr
• Kjennetegn for de viktigste gruppene av virvelløse dyr i Norge, med hovedvekt på land og i ferskvann

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og øvelser i felt, gruppearbeid, rapportskriving

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Feltøvelser (minimum 80% deltagelse)

Rapport

Eksamen

Skriftlig individuell eksamen – 3 timer

Vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter