Language: NOR | ENG
2019/2020

6EV120 Fiskeriøkologi i ferskvann

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

Studenten
•  har bred kunnskap i ferskvannsøkologi, fiskebiologi og metodikk for undersøkelser av ferskvann og fiskebestander relatert til norske forhold

Ferdigheter:

Studenten
•  kan planlegge og utføre undersøkelser av fiskebestander ved prøvefiske og utføre analyser av alder og vekst hos fisk

Generell kompetanse:

Studenten
•  har et faglig grunnlag for å drøfte og veilede i spørsmål som gjelder bærekraftig bruk og forvaltning av fiskeressursene i ferskvann

Innhold

• Innsjøer og rennende vann som økosystem
• De viktigste organismene i ferskvann
• Biologien til enkeltarter av norske ferskvannsfisk
• Sammensetning og utbredelse av ulike fiskesamfunn og betydning av miljøforhold og biotiske interaksjoner 
• Vanlige parasitter og effekter på ferskvannsfisk
• Miljøinngrep eller miljøendring og effekter på fisk og fiskeproduksjon
• Fiskeribiologiske metoder
• Praktisk undersøkelse og vurdering av fiskebestander
• Forvaltning og kultiveringstiltak

Arbeids- og undervisningsformer

• Forelesninger
• Gruppearbeid som omfatter praktiske øvelser med feltarbeid og etterfølgende analyser på laboratoriet
• Rapportskriving
• Fronter som læringsplattform

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

90% deltakelse på øvingene

Eksamen

  • Individuelle skriftlige øvingsrapporter (33 %)
  • Muntlig, individuell eksamen (67 %)

Vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter. Det forutsettes at alle deleksamener er bestått for at emnet skal vurderes som bestått.