Language: NOR | ENG
2019/2020

6JB297 Bacheloroppgave i agronomi

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

  • har bred kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid innenfor jordbruksfag.
  • har inngående kunnskap om forskningen på et valgt tema innenfor agronomi.
  • har kjennskap til forskningsmetodikk som er relevant for et valgt tema innenfor agronomi.

Ferdigheter

Studenten

  • kan reflektere over problemstillinger knyttet til forsknings- og utviklingsarbeid.
  • kan finne fram til, vurdere og henvise til relevant litteratur.
  • er i stand til å gjennomføre et lite forsknings- eller utviklingsarbeid under veiledning.

 

Generell kompetanse

Studenten

  • kan formidle fagstoff skriftlig.
  • kan formulere en faglig problemstilling og belyse den fra ulike vinkler.

Innhold

Tema for oppgaven utarbeides i samråd med veileder.

Arbeids- og undervisningsformer

Selvstendig arbeid under veiledning av en faglærer. Oppgaven kan skrives basert på studier hvor man selv samler inn data i felt eller i lab, på allerede innsamlede data, i form av litteraturstudier eller i form av en forretningsplan.

Planleggingen av oppgaven bør starte tidlig 2. studieår.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Presentasjon av bacheloroppgaven

Eksamen

Skriftlig oppgave (gruppe eller individuell). Vurderes med graderte bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste ståkarakter.