2019/2020

6JB210 Husdyrhold 1

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten

 • har bred kunnskap om hovednæringsstoffene og omsetningen av disse
 • har kunnskap om fordøyelsen og fôrmidler til de vanligste husdyrene ved ulike produksjoner og livsfaser.
 • har bred kunnskap om fôring av de vanligste husdyrene ved ulike produksjoner og livsfaser.
 • kjenner til forskning og utviklingsarbeid innen fôring av husdyr.
 • har kunnskap om økologiske og ernæringsmessige forhold ved bruk av husdyr i humanernæringen.

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forskning og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger for å vurdere og planlegge fôring av husdyr ved ulik produksjon og i ulike livsfaser samt begrunne egne valg.
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling.
 • behersker relevante faglige verktøy og uttrykksformer.

Generell kompetanse

Studenten

 • har god innsikt i faglige problemstillinger innen fôring av husdyr.
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet.
 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig.

Innhold

 • Næringsstoffenes oppbygging, klassifisering og egenskaper
 • Husdyrenes fordøyelse og omsetning av hovednæringsstoffene
 • Mål for næringsbehov og fôrmiddelvurdering i husdyrernæring
 • Fôrmidler til husdyr
 • Fôring av storfe, småfe, gris og fjørfe
 • Husdyrenes betydning for humanernæringen

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, oppgaver, seminar og utferder.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Studentseminarer (75 % deltakelse, samt egen godkjent framføring) 

Eksamen

 • To individuelle innleveringsoppgaver (hver teller 20%)
 • 5 timers skriftlig individuell eksamen (teller 60%).

Vurderes med graderte bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste ståkarakter. Det forutsettes at alle deleksamener er bestått for at emnet skal vurderes til bestått.