Language: NOR | ENG
2019/2020

6JB220 Plantekultur 1

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap
Studenten

 • har bred kunnskap innen jord og gjødsling som inkluderer jordarters dyrkingsegenskaper, næringsstoffenes påvirkning på plantevekst og sammenhengen mellom gjødsling, miljø og plantevekst.
 • har kunnskaper innen ugras og andre skadegjørere og hvordan vekstskifte og kunnskap om artenes biologi kan anvendes i bekjempelsen av aktuelle problem.
 • har oversikt over ulike kjemiske midler og hvordan de anvendes i landbruket.
 • kjenner til hovedprinsippene innen planteforedling og hvordan produksjon av såvarer foregår i Norge.

Ferdigheter
Studenten

 • kan anvende opparbeidet kunnskap og nettbaserte kilder for å lage en konkret gjødselplan og foreslå tiltak for å redusere ugras og andre skadeorganismer for et aktuelt bruk.
 • kan lage en egen referansesamling av ugras og identifisere ugras på ulike vekststadier
 • kan gjøre rede for eventuelle vekstproblem og mangelsymptom i kulturvekster

Generell kompetanse
Studenten

 • har forståelse for samspillet mellom planter, jord, jordarbeiding, gjødsling og miljø.
 • vet hvordan man best håndterer problemer med ugras og skadegjørere i dyrkingen.
 • kan formidle fagstoff både skriftlig og muntlig, samt reflektere over egen læring.

Innhold

 • Jord som dyrkningsmedium
 • Betydningen av vekstskifte
 • Planteforedling og såvarer
 • Gjødsling
 • Vanning
 • Ugras
 • Plantevern

Arbeids- og undervisningsformer

Problembasert læring som inkluderer forelesninger, øvelser, utferder og oppgaver.

På grunn av coronapandemien våren 2020 ble det gjort følgende endring:

Problembasert læring som inkluderer forelesninger, diskusjoner og oppgaver.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Krav om minimum 70% deltakelse på:

 • Øvelser
 • Utferder
 • Oppgaver

På grunn av coronapandemien våren 2020 ble det gjort følgende endring:

Ingen.

Eksamen

 • Individuell innleveringsoppgave (teller 40%)
 • Refleksjonsdokument (teller 10%)
 • Muntlig individuell eksamen (teller 50%).

På grunn av coronapandemien våren 2020 ble det gjort følgende endring:

 • Individuell innleveringsoppgave (teller 40%)
 • 5 timers individuell skriftlig hjemmeeksamen (teller 60%).

Vurderes med graderte bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste ståkarakter. Det forutsettes at alle deleksamener er bestått for at emnet skal vurderes til bestått.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

På grunn av coronapandemien våren 2020 ble det gjort følgende endring:

Alle hjelpemidler er tillatt.