Language: NOR | ENG
2019/2020

6JB220 Plantekultur 1

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap
Studenten

 • har bred kunnskap innen jord og gjødsling som inkluderer jordarters dyrkingsegenskaper, næringsstoffenes påvirkning på plantevekst og sammenhengen mellom gjødsling, miljø og plantevekst.
 • har kunnskaper innen ugras og andre skadegjørere og hvordan vekstskifte og kunnskap om artenes biologi kan anvendes i bekjempelsen av aktuelle problem.
 • har oversikt over ulike kjemiske midler og hvordan de anvendes i landbruket.
 • kjenner til hovedprinsippene innen planteforedling og hvordan produksjon av såvarer foregår i Norge.

Ferdigheter
Studenten

 • kan anvende opparbeidet kunnskap og nettbaserte kilder for å lage en konkret gjødselplan og foreslå tiltak for å redusere ugras og andre skadeorganismer for et aktuelt bruk.
 • kan lage en egen referansesamling av ugras og identifisere ugras på ulike vekststadier
 • kan gjøre rede for eventuelle vekstproblem og mangelsymptom i kulturvekster

Generell kompetanse
Studenten

 • har forståelse for samspillet mellom planter, jord, jordarbeiding, gjødsling og miljø.
 • vet hvordan man best håndterer problemer med ugras og skadegjørere i dyrkingen.
 • kan formidle fagstoff både skriftlig og muntlig, samt reflektere over egen læring.

Innhold

 • Jord som dyrkningsmedium
 • Betydningen av vekstskifte
 • Planteforedling og såvarer
 • Gjødsling
 • Vanning
 • Ugras
 • Plantevern

Arbeids- og undervisningsformer

Problembasert læring som inkluderer forelesninger, øvelser, utferder og oppgaver.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Krav om minimum 70% deltakelse på:

 • Øvelser
 • Utferder
 • Oppgaver

Eksamen

 • Individuell innleveringsoppgave (teller 40%)
 • Refleksjonsdokument (teller 10%)
 • Muntlig individuell eksamen (teller 50%).

Vurderes med graderte bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste ståkarakter. Det forutsettes at alle deleksamener er bestått for at emnet skal vurderes til bestått.