Language: NOR | ENG
2019/2020

6JB221 Plantekultur 2

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap
Studenten

 • har bred og artsspesifikk kunnskap innen dyrking av grovfôr, korn og potet, samt innen utvalgte kjernebelgvekster, oljevekster, engfrø, grønnsaker, og frukt- og bærkulturer.
 • har bred kunnskap om skadeorganismer og nytteorganismer som kan opptre innen de ulike kulturvekstene.
 • kjenner til relevant forsknings- og utviklingsarbeid i Norge.

 

Ferdigheter

Studenten

 • har forståelse av dyrkingsområde, dyrkingsteknikk og bruksområder for de ulike kulturvekstene.
 • kan anvende nettbaserte databaser og leksikon til identifikasjon av skadeorganismer og planlegging av skadebegrensning.
 • kan legge ut enklere feltforsøk.

 

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i hvordan grovfôr, korn, eng, kjernebelgvekster, oljevekster, poteter og utvalgte grønnsaker, frukt og bær dyrkes.
 • kan formidle fagstoff både skriftlig og muntlig, samt reflektere over egen læring.

Innhold

Dyrking og plantevern for følgende kulturer:

 • Fôrvekster
 • Korn
 • Engfrø
 • Kjernebelgvekster
 • Oljevekster
 • Potet
 • Grønnsaker
 • Frukt og bær

 

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, øvelser, oppgaver og utferder (gårds- og bedriftsbesøk).

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Krav om minimum 70% deltakelse på:

 • Øvelser
 • Oppgaver
 • Utferder

Eksamen

 • Individuell innleveringsoppgave (teller 30%)
 • Refleksjonsdokument (teller 10%)
 • 4 timers skriftlig individuell eksamen (teller 60%)

Vurderes med graderte bokstavskarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter. Det forutsettes at alle deleksamener er bestått for at emnet skal vurderes til bestått.