Language: NOR | ENG
2019/2020

6JB211 Husdyrhold 2

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger og praktiske utfordringer innen hold av husdyr.
 • kjenner til forskning og utviklingsarbeid innen hold av husdyr.
 • har kunnskap om husdyrholdets historie, egenart og plass i samfunnet.

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forskning og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger innen hold av husdyr og begrunne egne valg.
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling.
 • behersker relevante faglige verktøy og uttrykksformer innenfor husdyrholdet.

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i faglige problemstillinger innen hold av husdyr.
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet.
 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig.

Innhold

• Husdyrenes etologi og dyrevelferd
• Sjukdomslære
• Anatomi og fysiologi
• Avlslære
• Økonomi og driftsopplegg

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, oppgaver, seminar og utferder.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Studentseminarer (75 % deltakelse samt egen godkjent framføring) 

Eksamen

 • To individuelle skriftlige oppgaver (hver teller 20%)
 • Individuell muntlig eksamen (teller 60 %)

Vurderes med graderte bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste ståkarakter. Det forutsettes at alle deleksamener er bestått for at emnet skal vurderes til bestått.