Language: NOR | ENG
2019/2020

6JB121 Biologi

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har en generell forståelse av biokjemi, med kunnskap om atomer og grunnstoff, kjemiske bindinger og de mest kjente kjemiske forbindelser, reaksjoner og prosesser (som celleånding og fotosyntese).
 • har en generell oppfatning av cellers oppbygning og funksjon.
 • er oppmerksom på mangfoldet og kjenner til flere viktige samspill mellom makroorganismer og mikroorganismer.
 • har bred kunnskap om levende organismer og samspillet mellom det abiotiske og biotiske miljøet som de lever i. Studenten har også kunnskap om de mest vesentlige karakteristikkene til de groveste taksonomiske inndelingene av levende organismer.
 • har en generell forståelse av moderne genetikk, inkludert celledeling og DNAs egenskaper og funksjon og kan vise til anvendelse av genetikk i det moderne samfunn, eksempelvis i landbruk.
 • har en generell oppfattelse av den evolusjonære utviklingen av levende organismer og hvilke forutsetninger og mekanismer som skal til for evolusjon.
 • har kunnskap om økologi, inkludert hvordan dynamikken til populasjoner påvirkes.
 • har en forståelse for dagens utfordringer innen økologi og biologisk mangfold, samt en oversikt over relevant norsk forvaltning og menneskers mange ulike måter å påvirke naturen på.

Ferdigheter

Studenten

 • kan finne, vurdere påliteligheten av og henvise til informasjon og fagstoff. 
 • kan gjennomføre enklere laboratoriearbeid, som å lage enkle preparater, samt å studere disse ved anvendelse av lysmikroskop.
 • kan formidle sentralt fagstoff som hypoteser, teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer.

Generell kompetanse

Studenten

 • har tilstrekkelig kompetanse innen biokjemi, cellebiologi og mikrobiologi for å studere videre innen plantekultur og husdyrhold.
 • kan plassere alle levende arter i de ulike taksonomiske rikene.
 • kan forutse en populasjonsdynamikk på bakgrunn av genetikk, økologi og evolusjon.
 • kan anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger innen fagområdet.
 • kan utnytte moderne teknologi for å løse faglige utfordringer.

Innhold

 • Biokjemi
 • Cellebiologi
 • Mikrobiologi
 • Biologisk mangfold
 • Genetikk
 • Evolusjonsbiologi
 • Økologi

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, labøvelser, oppgaver, studentpresentasjoner og utferder.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Studentpresentasjon
 • Midtprøve
 • Ukentlig deltakelse i digitalt diskusjonsforum 
 • Individuell oppgave

Eksamen

 • 4 timers skriftlig individuell eksamen

 Vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.