Language: NOR | ENG
2019/2020

3MØS250 Prosessforbedringer og forretningsmodeller

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap
Studenten

 • har inngående kunnskap om de mest relevante metodene for å analysere og gjennomføre prosessforbedringer, samt utvikling av forretningsmodeller (k1)
 • har inngående kunnskap om opprinnelsen til, og bakgrunnen for, prosessforbedringer i tradisjoner som Business Process Reengineering, Lean-filosofien og Business Models Innovation (k2)
 • har inngående kunnskap om prosessforbedringens prinsipper og relasjon til økonomistyring i ulike tradisjoner (k3)
 • har inngående kunnskap om metodenes og filosofienes anvendelse innen tjenesteytende virksomheter (k4)
 • har inngående kunnskap om relevant empirisk forskning med hensyn til prosessforbedringer og forretningsmodeller (k5)

Ferdigheter                                                                                            

Studenten

 • kan gjennomføre analyser av virksomheter med hensyn til bruk av Business Process Reengineering, Lean og Business Models Innovation som metoder for å oppnå prosessforbedringer og utvikle nye forretningsmodeller (f2)
 • kan drøfte praktiske utfordringer ved implementering av prosessforbedringer i virksomheter som tar et tjenesteperspektiv (f3)

Generell kompetanse
Studenten

 • kan drøfte og vurdere ulike prosessforbedringsfilosofier og forretningsmodeller som grunnlag for å gjennomføre forbedringer i virksomheter som tar et tjenesteperspektiv (g1)
 • har en kritisk tilnærming til prosessforbedringsfilosofier og metoder (g2)
 • kan argumentere, forsvare eller rettferdiggjøre egne ideer, beslutninger og anbefalinger i forbindelse med prosessforbedringer og utvikling av nye forretningsmodeller (g3)

Innhold

 • Operasjonell effektivitet og konkurransekraft gjennom verdiskapning
 • Økonomistyring i relasjon til andre Management Information Systems og virksomhetens prosesser
 • Ulike tilnærminger til prosessforbedringer: Business Process Reengineering, Lean-filosofien og Business Models Innovation; bakgrunn, metodegrunnlag og prinsipper
 • Prosessforbedringer, forretningsmodeller og Lean service, empirisk forskning og kritiske betraktninger
 • Praktisk anvendelse av prosessforbedringer og utvikling av forretningsmodeller

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen består av forelesninger, oppgaveløsning, case og diskusjoner. Presentasjoner. Prosessorienterte undervisnings- og læringsformer vektlegges. 

Undervisningsaktivitetene på samling tar utgangspunkt i at studentene møter forberedt til undervisningen gjennom å ha lest pensum for den aktuelle samlingen, samt levert et skriftlig arbeid på forhånd (se obligatoriske arbeidskrav). Forventet samlet arbeidsinnsats i emnet er 187,5-225 timer (i henhold til ECTS-standard).

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Skriftlige oppgaver som leveres inn i forkant av hver samling. De to første oppgavene skal løses individuelt, de to siste skal løses i gruppe på inntil tre personer. Studentene er selv ansvarlige for å danne grupper. Minimum tre av fire oppgaver må være vurdert til godkjent.
 • Ett muntlig framlegg i gruppe på inntil tre personer.
 • Obligatorisk frammøte på 50 % av emnets underviste timer.

Eksamen

 • 4 timers skriftlig, individuell skoleeksamen (teller 60% av karakteren) og
 • semesteroppgave i gruppe på inntil tre personer (teller 40 % av karakteren). Ved gruppeeksamen står alle deltakerne i gruppa til ansvar for alt innhold i oppgavene.

  Begge deleksamener må være bestått for at emnet skal være bestått. 
  Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.