Language: NOR | ENG
2019/2020

3MPAR4009/1 Internasjonale relasjoner og internasjonal politisk økonomi

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap
Studenten

 • har inngående kunnskap om hvordan internasjonale økonomiske og politiske forhold legger premisser og føringer for nasjonal økonomi og offentlig ledelse
 • har inngående kunnskap om hvordan internasjonal økonomi og politikk virker inn på alle ledd i den parlamentariske styringskjeden
 • har inngående kunnskap om hvordan handlingsrommet for nasjonal forvaltning og norske selskaper påvirkes av internasjonale prosesser og institusjoner 
 • har avansert kunnskap om innflytelsesrike perspektiver på internasjonal politikk og internasjonal politisk økonomi
 • har kunnskap om viktige internasjonale finansinstitusjoner som IMF, WTO og Verdensbanken og samspillet mellom disse og norsk forvaltning og økonomi
 • har inngående kunnskap om teoretiske, historiske og praktiske kunnskaper om økonomisk globalisering og internasjonal finan
 • har kunnskap om teoretiske, historiske og praktiske kunnskaper om EU som politisk og økonomisk system
 • har inngående kunnskap om forholdet mellom EU og Norge og hvordan EU påvirker norsk økonomi, politikkutforming og forvaltning
 • har kunnskap om andre viktige organisasjoner som FN og NATO og Norges tilknytning og rolle i disse
 • har kunnskap om sikkerhetspolitiske utfordringer, endringer i disse, og konsekvenser for Norge

 

Ferdigheter
Studenten 

 • kan analysere historiske og pågående økonomiske, sikkerhetsmessige og politiske prosesser i det internasjonale samfunn, gjerne fra flere ulike synsvinkler, ved bruk av etablert teori og empirisk kunnskap
 • kan analysere og utrede, systematisk og kritisk, hvordan det internasjonale samfunn og internasjonale institusjoner utgjør en viktig rammebetingelse for norsk forvaltning og norske politiske, sikkerhetspolitiske og økonomiske beslutninger
 • kan anvende relevante informasjonskilder, kunnskap og metoder i beslutningstaking og faglig problemløsning i offentlig sektor

Generell kompetanse
Studenten

 • behersker et teoretisk og institusjonsbeskrivende begrepsapparat og kan anvende dette til å kommunisere om faglige og aktuelle problemstillinger med eksperter, så vel som med allmennheten
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å gjennomføre utredningsoppdrag knyttet til utviklingen i internasjonal politikk og økonomi
 • kan anvende kunnskap om prosesser på internasjonale, regionale, nasjonale og lokale nivå på i konkrete utredninger og i beslutningstaking
 • kan kritisk vurdere andres kunnskapsproduksjon innen fagområdet

 

Innhold

 • Statsvitenskapelig forankring av studier i internasjonale relasjoner og internasjonal politisk økonomi.
 • Globalisering og beslutningsnivåer utenfor nasjonalstaten og det institusjonelle grunnlaget for internasjonalt samarbeid.
 • Forholdet mellom internasjonale og nasjonale politiske og økonomiske prosesser. 
 • Påvirkning på norsk politikk, økonomi, forvaltning og offentlige beslutningsprosesser av grenseoverskridende utfordringer, internasjonale og europeiske institusjoner og eksterne formelle og uformelle strukturer.
 • Teori om internasjonale relasjoner, internasjonal politisk økonomi, nettverksteori, flernivå-problematikk samt kunnskaper om EU og andre internasjonale institusjoner

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen består av forelesninger, arbeid i grupper og diskusjoner. Det legges stor vekt på å integrere og tematisere emner på tvers av fag og knytte undervisningen til deltakernes erfaringer. Mellom undervisningsenhetene skal deltakerne arbeide med oppgaver og selvstudier. Faste kollokviegrupper anbefales.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • En skriftlig innlevering. 
 • Frammøte på minimum 67 % på underviste timer i emnet.

Eksamen

10 dagers individuell hjemmeeksamen.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle