Language: NOR | ENG
2019/2020

MPAR4008/1 Velferdsstatens politiske økonomi

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten følgende læringsutbytte

Kunnskaper

 • inngående kunnskap om den nordiske velferdsmodellen og hvordan denne modellen skiller seg ut fra andre lands velferdsmodeller
 • inngående kunnskap om tillit og demokratiske prosesser for å opprettholde velferdsstaten
 • inngående kunnskap om velferdsstatens organisatoriske grunnlag og betydningen av finansiering via skatter eller forsikringsordninger
 • inngående kunnskap om fordeling gjennom overføringer og stønader
 • spesialisert kunnskap om det norske trygdesystemet, utfordringer og betydning for økonomisk trygghet og fordeling
 • spesialisert kunnskap om helsesektorens organisatoriske og finansielle grunnlag og om prioritering i tilbudet av helsetjenester
 • har kunnskap om forskningsfronten innen velferdsstatens politiske økonomi

Ferdigheter

 • kan analysere og kritisk drøfte eksisterende teorier, metoder og fortolkinger innen velferdsstatens politiske økonomi 
 • kan anvende økonomisk teori og relevante informasjonskilder for å drøfte og analysere aktuelle økonomiske og politiske problemer knyttet til velferdsstaten
 • kan drøfte den nordiske velferdsstatens organisatoriske og finansielle grunnlag i et internasjonalt perspektiv

Generell kompetanse

 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner knyttet til velferdsstatens organisatoriske og finansielle grunnlag, både innen offentlige virksomheter, med eksperter så vel som med allmennheten
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å gjennomføre utredningsoppdrag knyttet til utforming av velferdsmodeller, samt i beslutningstaking og faglig problemløsing
 • kan bidra til nytenkning om velferdsstatens organisering og finansiering  

Innhold

 • Den nordiske og norske velferdsmodellen, organisering og finansiering
 • Velferdsmodeller i andre land, organisering og finansiering
 • Tillit til velferdsstaten
 • Finansieringsordninger, velferdsstatens inntekter og utgifter
 • Stønader og overføringer, inntektsulikhet og fatttigdom
 • Partsamarbeidet i arbeidslivet
 • Boligsektoren og den norske velferdsstaten
 • Det norske trygdesystemet
 • Pensjonsreformen
 • Helsesektoren organisatoriske og finansielle systemer
 • Offentlige eller private helsetjenester, forsikringsbaserte ordninger
 • Prioritering og helseøkonomiske analyser i helsesektoren

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, gruppearbeid og selvstendig arbeid. Case vil bli brukt i undervisningen for å koble teori og praksis.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • En skriftlig innleveringsoppgave i gruppe på inntil 3 personer. Innleveringen har et omfang på 5-7 sider innen angitt tema.  
 • Frammøte på minimum 67 % på underviste timer i emnet.

Eksamen

10 dagers individuell hjemmeeksamen.

Prestasjonen vurderes med gradert bokastavkarakter fra A-F, der E er laveste stårkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle.