Language: NOR | ENG
2019/2020

MPAR4003/1 Økonomistyring i offentlig sektor

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap
Studenten

 • har kunnskap om finansieringsmodeller for ulike typer offentlige virksomheter
 • har kunnskap om hvordan makroøkonomiske forhold kan påvirke de økonomiske rammene for offentlige virksomheter
 • har inngående kunnskap om formålet med budsjetter og regnskap i offentlige virksomheter, samt kunnskap om økonomirapportering i offentlig virksomheter
 • har inngående kunnskap om ulike styringsideologier og økonomistyringsmodeller og hvordan disse utvikles over tid, samt faktorer som påvirker valget av økonomistyringsmodeller
 • har spesialisert kunnskap om teorier og modeller for resultatoppfølging og evaluering av produktivitet, kvalitet og effektivitet i offentlig sektor
 • har inngående kunnskap om teorier for hvordan politiske og økonomiske aktører samvirker i budsjettprosesser
 • har kunnskap om forskningsfronten innenfor økonomistyring i offentlig sektor

Ferdigheter
Studenten

 • kan analysere og forholdse seg kritisik til budsjetter og økonomiske nøkkeltall på statlig og kommunalt nivå, samt vurdere offentlige virksomheters økonomiske situasjon
 • kan drøfte dilemmaer som kan oppstå ved praktisk anvendelse av kombinasjoner av styringsmodeller fra ulike styringsideologier (hybrider)
 • kan anvende teorier og modeller for resultatoppfølging og evaluering for å analyse og vurdere produktivitet, kvalitet og effektivitet i tjenester i offentlig sektor
 • kan vurdere muligheter og begrensninger i bruk av markedsprinsipper i offentlig sektor

Generell kompetanse
Studenten

 • kan kommunisere om og debattere faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor økonomistyring med offentlige virksomheters interessenter 
 • kan se økonomistyringens funksjon i sammenheng med virksomhetsstyring og politisk styring og bidra til helheltlig perspektiv på økonomistyring i offentlig sektor
 • kan bidra til å utforme økonomistyringsfunksjonen slik at den understøtter utviklingsprosjekter og innovasjonsprosesser i offentlig sektor

 

Innhold

 • Økonomistyring i en samfunnsøkonomisk og politisk kontekst
 • Økonomiske rammebetingelser og finansieringsmodeller for kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter
 • Formålet med budsjetter og regnskap i offentlige virksomheter, økonomirapportering, nøkkeltallanalyse
 • Styringsideologier og styringsmodeller, hybridmodeller
 • Busjett- og besparingsteori
 • Markedsprinsipper i offentlig sektor
 • Resultatoppfølging og evaluering
 • Styring i et helhelig perspektiv
 • Økonomistrying, utvikling og innovasjon

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen er lagt opp som forelesninger og gruppediskusjoner ut fra case på samlingene. For øvrig oppfordres studentene til å danne kollokviegrupper for å arbeide med stoffet og oppgaver i mellom samlingene.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Innlevering av en skriftlig oppgave i gruppegruppe på inntil 3 personer.  5-7 sider innen angitt tema.
 • Frammøte på 67% av emnets underviste timer

Eksamen

4 timers individuell skoleeksamen.

Prestasjonen vurderes med gradert bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ingen.