Language: NOR | ENG
2019/2020

3LED300 / SLED300 Strategi

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap
Studenten

 • kan gjøre rede for strategibegrepet i et historisk perspektiv
 • kan drøfte og anvende strategibegrepet
 • kan beskrive den strategiske planleggingsprosessen og generiske strategier
 • kan forklare fundamentale teorier, modeller og analytiske verktøy brukt i strategisk analyse
 • kan gjøre rede for hvordan strategier kan bidra til å nå mål om verdiskaping, effektivitet og lønnsomhet
 • kan gjøre rede for strategi i dynamiske omgivelser og kjenner til nyere strategisk praksis

Ferdigheter
Studenten

 • kan gjennomføre en grunnleggende strategisk analyse for en virksomhetsenhet med fokus på omgivelses- og markedsfaktorer og virksomhetens interne ressurser
 • kan drøfte sammenhengen mellom strategi og andre økonomi- og ledelsesfag
 • kan innhente og anvende relevant informasjon fra varierte kilder for å belyse bedriftens konkurransesituasjon og forhold i bransjen

Generell kompetanse
Studenten

 • kan vurdere etiske problemstillinger og vise til samfunnsansvar i forbindelse med virksomhetens strategiske beslutninger
 • kan samarbeide med andre i en strategiprosess og kommunisere resultatene på det til enhver tid gjeldende undervisningsspråk
 • kan delta i drøfting av strategisk analyse i en virksomhet, evaluere alternativer og gi anbefalinger om strategiske valg.

Innhold

 • Strategibegrepet i et historisk perspektiv
 • Strategisk planlegging, analyse og ledelse
 • Ekstern analyse
 • Intern analyse
 • Generiske strategier, posisjonering og profilering
 • Strategisk valg og implementering
 • Virksomhetens samfunnsansvar
 • Nyere strategisk praksis

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, oppgaveløsinger, gruppearbeid, seminarer, diskusjoner og presentasjoner.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Form, omfang, antall og gjennomføringsmåte fastsettes det enkelte semester og kunngjøres ved semesterstart.

Eksamen

4 timers skriftlig, individuell skoleeksamen. Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra   A-F, der E er laveste ståkarakter.

På grunn av Koronaviruspandemien ble det våren 2020 gjort endringer i eksamensform på emnet. Den nye eksamensformen for våren 2020 er 6 timers individuell hjemmeeksamen.

 

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ingen.