Language: NOR | ENG
2018/2019

MPAL4000/1 / MPAR4000/1 Offentlig økonomi

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap
Studenten

 • har inngående kunnskap om mikro- og makroøkonomiske målsetninger og virkemidler med hovedvekt på arbeidsmarkedet 
 • har inngående kunnskap om frikonkurranse, markedssvikt, samfunnsøkonomisk lønnsomhet og de viktigste begrunnelsene for offentlige inngrep i økonomien
 • har inngående kunnskap om betydningen av virkemidler som skatter, overføringer, subsidier og avgifter på fordeling og effektiv ressursbruk
 • har spesialisert kunnskap om økonomisk fordeling og ulikhet med vekt på den nordiske modellen
 • har spesialisert kunnskap om velferdsstatens organisering og finansiering
 • har inngående kunnskap om samspillet mellom den nasjonale økonomien og utenriksøkonomien

Ferdigheter
Studenten

 • kan anvende økonomisk teori for å analysere aktuelle økonomiske og politiske problemer
 • kan analyse og vurdere effektivitets- og fordelingseffekter av økonomisk politikk

Generell kompetanse
Studenten

 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor samfunnsøkonomisk styring både med spesialister og allmennheten
 • kan bidra til optimal ressursforvaltning gjennom kunnskap om fordeling og samfunnsøkonomisk lønnsomhet

Innhold

 • Betydningen av knappe ressurser
 • Bedriftene tilpasning av produksjon og maksimering av overskudd
 • Faktorer som påvirker konsumentenes etterspørsel
 • Særtrekk og tilpasning på arbeidsmarkedet, likevektslønn og arbeidsledighet
 • Betingelser for frikonkurranse, markedssvikt, og ulike reguleringer av markedet
 • Samfunnsøkonomisk overskudd
 • Virkninger av skatt, avgifter og subsidier på økonomisk fordeling og effektiv ressursbruk
 • Makroøkonomiske virkemidler og effekt på produksjon og sysselsetting
 • Kjennetegn ved den nordiske modellen med vekt på sentraliserte lønnsforhandlinger, inntektsfordeling og overføringer
 • Velferdsstatens organisering og finansiering

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen er lagt opp med forelesninger, gruppeoppgaver og plenumsdiskusjoner på samlingene.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Studentene skal levere ett arbeidskrav innlevert i gruppe på 2-3 personer, på 5-7 sider innen angitt tema.
 • Frammøte på 67% av emnets underviste timer.

Eksamen

4 timers, individuell skoleeksamen. Prestasjonen vurderes med gradert bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ingen.