Language: NOR | ENG
2015/2016

2SPIM131 Spillmotorarkitektur

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon har følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap:

Kandidaten

 • har kunnskap om arkitekturen og delene i en 3D-spillmotor
 • har kunnskap om 3d-objekter
 • har kunnskap om rendringsoptimalisering

Ferdigheter:

Kandidaten

 • kan benytte verktøy og metodikk til å programmere på større, komplekse systemer
 • kan finne, vurdere, bruke og henvise til relevant forsknings- og utviklingsarbeid og annet aktuelt fagstoff
  kan beherske kritisk tenkning, logikk, kommunikasjon og problemløsing

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • kan formidle sentralt fagstoff muntlig og skriftlig, delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre

  

Innhold

Sentrale tema:

 • 3d-objekter
 • materialer
 • scenegrafer / sceneorganisering
 • lys / skygge
 • kollisjonsdetektering
 • animasjonstyper
 • fysikksimulering
 • partikkelsystemer
 • input
 • 2D-interface, GUI
 • scripting
 • 3d-rendringsoptimalisering
 • 3d-lyd

Organisering og arbeidsformer

Emnet er lagt opp som en kombinasjon av forelesninger, praktiske øvinger, selvstudium og veiledning.

Obligatoriske krav som må være godkjent før man kan avlegge eksamen

 • 2-4 individuelle oppgavebesvarelser
 • deltagelse i forelesninger i henhold til undervisningsplanen
 • deltagelse i lab-undervisning i henhold til undervisningsplanen

Vurderingsordning

4 timers individuell skriftlig eksamen. 

Vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter