Language: NOR | ENG
2015/2016

2PILP23 Bacheloroppgave: Pilotproduksjon

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon har følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap:

Kandidaten

 • har kunnskap i gjennomføring av prosjektarbeid med tema innenfor studiets fagområder
 • har kunnskap om produksjon knyttet til teknologiske interaktive medieprodukter
 • har kunnskap om kritisk tenkning, kommunikasjon og problemløsning knyttet til teknologiske- og
  interaktive produkter
 • har bred kunnskap om eget fordypningsområde og innsikt i relaterte fagområder

Ferdigheter:

Kandidaten

 • kan anvende faglig kunnskap til å gjennomføre og være deltaker i et utviklingsprosjekt og ha forståelse for ulike utviklings- og prosjektstyringsmetoder
 • kan beherske og anvende relevante verktøy, metoder og teori for eget prosjekt
 • kan forstå design-prosesser fra ide til ferdig produkt
 • kan forstå teknologiske prosesser fra ide til ferdig produkt
 • kan arbeide skapende med teknologi- og designfag i problemløsning
 • kan anvende faglig kunnskap og resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid relevant for
  problemstilling
 • kan beherske kritisk tenkning, logikk og kommunikasjon i problemløsning
 • kan reflektere over og evaluere egen og et prosjekts arbeid og utviklingsprosess
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • kan planlegge og gjennomføre prosjekter som strekker seg over tid, som deltaker i gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kan beherske norsk muntlig og skriftlig, og kan bruke språket på en kvalifisert måte i
  profesjonssammenheng og akademisk arbeid
 • kan inspirere til, og legge til rette for entreprenørskap, nytenkning og innovasjon
 • kan formidle sentralt fagstoff muntlig, skriftlig og visuelt
 • har kompetanse i hvordan utnytte ulike typer digitale verktøy på en effektiv og planmessig måte
 • har informasjonskompetanse

 

Innhold

Sentrale tema:

 • produksjonene gjennomføres etter felles retningslinjer
 • arbeidet skal foregå i team som arbeider etter prosjektmetodikk
 • utvikling av digitale opplevelsesprodukter med prosjektrapport som skal baseres på fagkunnskap
  og refleksjon over egen arbeids- og læringsprosess

 

Organisering og arbeidsformer

Studentene skal arbeide i grupper og delta på gruppeseminarer og veiledning med en tildelt veileder. Hver gruppe skal ha jevnlige møter med sin veileder i løpet av perioden. Prosjektgruppene kan velge å knytte sitt prosjektarbeid opp til en ekstern samarbeidspartner. Det vil bli gjennomført presentasjoner for potensielle eksterne samarbeidspartnere. Tema og problemstilling skal utarbeides i samarbeid med veiledere.

Obligatoriske krav som må være godkjent før man kan avlegge eksamen

 • deltakelse på 2-3 gruppeseminarer
 • deltakelse på 5-10 veiledninger
 • gjennomføring av1-3 presentasjoner  

Vurderingsordning

Gruppeprosjekt bestående av produkt og rapport. Muntlig gruppe-eksamen kan justere prosjektet med én hel karakter opp eller ned.

Vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter