Language: NOR | ENG
2015/2016

2PREP101 Preproduksjon for Pilot

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon har følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap:

Kandidaten

 • har kunnskap om produktutvikling i team
 • har kunnskap om de ulike roller i et prosjektteam, hva som gjør teamet velfungerende, din rolle i et kreativt prosjekt og planlegging av et prosjekt
 • har kunnskap om gruppeprosesser
 • har kunnskap om konflikthåndtering og hva er konstruktiv feedback
 • har kjennskap til gode ledelsesstrategier
 • har kjennskap til verdiskapning i kreative prosjekter, samspillet mellom kreative og økonomiske hensyn
 • har kjennskap til bruk av avtaler og kontrakter i produksjonene

Ferdigheter:

Kandidaten

 • kan beherske å estimere arbeidsmengde opp i mot kvalitet
 • kan klargjøre et mindre tverrfaglig prosjekt
 • kan i en gitt setting gi ulike typer presentasjoner for å fremme et prosjekt
 • kan beherske og anvende relevante verktøy, metoder og teori som er relevant for
  problemstillingen
 • kan beherske kritisk tenkning, logikk, kommunikasjon og problemløsning i gruppe

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • kan planlegge og gjennomføre et prosjekt som strekker seg over tid, alene og som deltaker i gruppe
 • kan formidle sentralt fagstoff muntlig og skriftlig
 • kan delta i faglige diskusjoner relatert til en problemstilling i et prosjektet

 

Innhold

 Sentrale tema:

 • planlegging av pre-produksjon av et prosjekt
 • estimering (nedenifra og opp metoden, tre-punkts estimering)
 • rollefordeling og ledelse
 • pitching og presentasjonsteknikker
 • prosjektstyring
 • presentasjonsteknikker
 • ideutvikling
 • utvikling av prosjektbeskrivelse

Organisering og arbeidsformer

Emnet er lagt opp som en kombinasjon av forelesninger, praktiske øvinger, selvstudium og veiledning.

Obligatoriske krav som må være godkjent før man kan avlegge eksamen

 • presentasjon og innlevering av 2 gruppeoppgaver
 • deltagelse i forelesninger i henhold til undervisningsplanen.
 • deltagelse i lab-undervisning i henhold til undervisningsplanen.

Vurderingsordning

Mappevurdering bestående av to gruppeoppgaver.

Vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter