Language: NOR | ENG
2015/2016

2MAT101 Matematikk I

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon har følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap:

Kandidaten

 • har kunnskap om algebra, funksjoner, og kalkyle/analyse

Ferdigheter:

Kandidaten

 • kan løse oppgaver i funksjoner, analyse og kalkyle

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • kan anvende grunnleggende matematiske metoder på enkle problemer innenfor teknologi, spill og visualisering.  
 • har forståelse for betydningen av emnet innenfor naturvitenskap og teknologi

Innhold

Sentrale tema:

 • funksjoner av en variabel
 • funksjoner av flere variable
 • kontinuitet
 • derivasjon
 • integralregning
 • rekker
 • vektorer i 2d og 3d
 • trigonometri
 • trigonometriske funksjoner
 • grunnleggende mekanikk

Organisering og arbeidsformer

Forelesninger og regneøvelser.

Obligatoriske krav som må være godkjent før man kan avlegge eksamen

 • 3-5 individuelle oppgavebesvarelser
 • deltagelse i forelesninger i henhold til undervisningsplanen
 • deltagelse i lab-undervisning i henhold til undervisningsplanen

Vurderingsordning

4 timers skriftlig individuell eksamen. 

Vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter