Language: NOR | ENG
2015/2016

2MAT201 Matematikk II

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon har følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap:

Kandidaten

 • har kunnskap om metoder i lineær algebra
 • har kunnskap om metoder i sannsynlighetsregning

Ferdigheter:

Kandidaten

 • har ferdigheter i metoder i lineær algebra og sannsynlighetsregning
 • kan beherske kritisk tenkning, logikk, kommunikasjon og problemløsing

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • kan anvende metoder i lineær algebra og sannsynlighetsregning innenfor spill, 3d visualisering og systemtenkning

 

 

Innhold

Sentrale tema:

 • vekttorrom, basis, ortogonalitet, norm/metrikk, 2d-, 3d-, 4d-vektorer, normalvektor og ligningen for et plan
 • matriser, multiplikasjon, transponert matrise, invers matrise
 • løsning av lineære ligningssystemer
 • differensialligninger, egenverdi og egenvektor
 • geometriske transformasjoner
 • homogene koordinater, skalering, rotasjon, translasjon
 • kombinatorikk, sannsynlighetsregning og sannsynlighetsfordelinger

Organisering og arbeidsformer

Forelesninger og regneøvelser.

Obligatoriske krav som må være godkjent før man kan avlegge eksamen

 • 3-5 individuelle oppgavebesvarelser
 • deltagelse i forelesninger i henhold til undervisningsplanen
 • deltagelse i lab-undervisning i henhold til undervisningsplanen

Vurderingsordning

4 timers skriftlig individuell eksamen. 

Vurderes med gradert bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste ståkarakter