Language: NOR | ENG
2015/2016

2ADS101 Algoritmer og datastrukturer for spill

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon har følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap:

Kandidaten

 • har kunnskap om de viktigste datastrukturer og algoritmer for anvendelse i spill og simulering
 • har kjennskap til nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid med relevans for emnet, og kan oppdatere sin kunnskap
  innenfor fagområdet

Ferdigheter:

Kandidaten

 • har ferdigheter i datastrukturer og algoritmer for anvendelse i spill og simulering
 • kan identifisere problemer i spill og systemtenkning som lar seg løse ved hjelp av kjente datastrukturer/algoritmer
 • kan anvende datastrukturer/algoritmer ved problemløsing
 • kan beherske og anvende relevante faglige verktøy, metoder og teori

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • kan formidle sentralt fagstoff muntlig og skriftlig, delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre

Innhold

Sentrale tema:

 • stakk, kø og prioritetskø
 • kollisjonsdetektering og kollisjonsbehandling
 • binært tre, quadtre, okttre, spanning tree, trær og grafer generelt
 • søking og sortering
 • Dijkstra's algoritme og A* algoritme
 • Binary space partitioning

Organisering og arbeidsformer

Forelesninger og oppgaveløsing.

Obligatoriske krav som må være godkjent før man kan avlegge eksamen

 • 3-5 individuelle oppgavebesvarelser
 • deltagelse i forelesninger i henhold til undervisningsplanen
 • deltagelse i lab-undervisning i henhold til undervisningsplanen

Vurderingsordning

4 timers skriftlig individuell eksamen. 

Vurderes med gradert bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste ståkarakter