Language: NOR | ENG
2015/2016

2SPILL101 Spilldesign

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon har følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap:

Kandidaten

 • har kunnskap om en spilldesigners oppgaver og arbeidsmetoder i ulike spillproduksjoner
 • har kjennskap til teori tilknyttet historieutvikling for film og dataspill
 • har kunnskap om enkle analyseverktøy og -teknikker for spill
 • har kunnskap om de grunnleggende fellestrekkene og ulikhetene mellom forskjellige typer spill

Ferdigheter:

Kandidaten

 • kan analysere enkle spill med hensyn til forholdet mellom mekanikker og opplevelse
 • kan bruke ulike teknikker for å balansere eksisterende og nye spilldesign
 • kan spesifisere og operasjonalisere et spilldesign med det formål å skape en spesifikk spillopplevelse
 • kan utvikle et interaktivt prosjekt fra idé til ferdig implementasjon via en iterativ prosess
 • kan drøfte og forklare kjernekonsepter som spill, spilldesign spillmekanikker og balansering
 • kan identifisere mekanikker og spillemønstre i ulike typer spill

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • kan forklare og rettferdiggjøre designvalg med referanse til pensum
 • har et teoretisk og kognitivt grunnlag for videre analytisk og kreativt arbeid med interaktive produksjoner 

Innhold

Emnet er en introduksjon til grunnleggende teorier og konsepter innenfor spill og spilldesign og handler om hvordan gitte spillmekanikker skaper ulike former for spillopplevelser gjennom praktisk og analytisk arbeid med spill.

I emnet analyseres ulike typer spill for å få praktisk erfaring med iterativ utvikling av spill, fra konsept til ferdig implementasjon, både individuelt og i grupper.

Sentrale tema:

 • Narrativ teori og spilldesign med vekt på:
  • karakteroppbygging og –utvikling
  • dramaturgiske strukturer og oppbygginger i film og dataspill
  • sjanger
  • synergieffekter mellom gameplay og historieutvikling
  • analysere film og dataspill med særlig vekt på historie og karakterer

Organisering og arbeidsformer

Undervisningen skjer gjennom:

 • forelesninger
 • individuelle design- og analyseoppgaver
 • presentasjon og påfølgende diskusjon av individuelle design- og analyseoppgaver
 • utvikling av et eller flere fullt realiserte spill i grupper
 • gruppebaserte spill- og analyse oppgaver

Obligatoriske krav som må være godkjent før man kan avlegge eksamen

 • 2-4 individuelle oppgavebesvarelser
 • deltagelse i forelesninger i henhold til undervisningsplanen
 • deltagelse i lab-undervisning i henhold til undervisningsplanen

Vurderingsordning

 • Gruppeoppgave som teller 50%
 • Individuell oppgave som teller 50%

Det forutsettes at begge deleksamener er bestått for at emnet skal vurderes til bestått.

Det blir gitt en samlet gradert bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste ståkarakter