Language: NOR | ENG
2015/2016

2VSIM101 Visualisering og simulering

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon har følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap:

Kandidaten

 • har kunnskap om matematiske og fysiske modeller og metoder og verktøy for 3d visualisering og simulering
 • har kunnskap om kritisk tenkning, kommunikasjon og problemløsning knyttet til interaktive produkter

Ferdigheter:

Kandidaten

 • har ferdigheter i å sette opp enkle matematiske og fysiske modeller og benytte relevante programmeringsmetoder og -verktøy til visualisering og simulering i 3d
 • kan sette opp og visualisere og simulere matematiske/fysiske modeller i et 3d-API

 Generell kompetanse:

Kandidaten

 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • har innsikt i relevante fag- og profesjonsetiske problemstillinger, og kan bidra i et profesjonelt
  fellesskap.

Innhold

Sentrale tema:

 • avansert shader-programmering
 • visualisering av datasett / datamodeller
 • konstruksjon og visualisering av avanserte 3d-objekter
 • numeriske metoder, herunder initialverdiproblemer (Euler, Runge-Kutta)

 

Organisering og arbeidsformer

Emnet er lagt opp som en kombinasjon av forelesninger, praktiske øvinger og veiledning.

Obligatoriske krav som må være godkjent før man kan avlegge eksamen

 • 3-5 individuelle oppgavebesvarelser
 • deltagelse i forelesninger i henhold til undervisningsplanen
 • deltagelse i lab-undervisning i henhold til undervisningsplanen

Vurderingsordning

4 timers skriftlig individuell eksamen.

Vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter