Language: NOR | ENG
2015/2016

2SPIS212 Spill- og systemtenkning

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon har følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap:

Kandidaten

 • har kunnskap om hvordan forskjellige typer av komplekse systemer og prosesser kan forstås, analyseres og modelleres både konseptuelt og numerisk
 • har forståelse for alle utviklingsfaser i en modelleringsprosess
 • har bred kunnskap om sentrale tema, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor systemtenkning
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor systemtenkning
 • har kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
 • har kunnskap om sosiale sider ved systemtenkning
 • har kunnskap om hvordan systemanalyse kan benyttes i spillutvikling og til simulerte interaktive sanntidssystemer, differensialligninger og differensial-ligningssystemer

Ferdigheter:

Kandidaten

 • kan evaluere modellene og forstå deres begrensinger
 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeide på praktiske og teoretiske problemstillinger for å beskrive systemer ved hjelp av systemtenkning
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling
 • kan beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor systemtenkning

Generelle kompetanse:

Kandidaten

 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn i fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser knyttet til fagområdet

Innhold

 Sentrale tema:

 • hvordan kausale sammenhenger og tilbakekoplinger virker i hverdagslige systemer og hvordan årsak og effekt lar oss analysere, gruppere og forklare hvordan forandringer i slike problemer oppstår
 • hvordan benytte systemtenkning, systemanalyse og systemdynamikk til å sette sammen komplekse modeller
 • innlegging av systemanalyse i et simuleringsverktøy og simulering og testing av egne løsninger

 

Organisering og arbeidsformer

Emnet er lagt opp som en kombinasjon av forelesninger, praktiske øvinger og veiledning.

Obligatoriske krav som må være godkjent før man kan avlegge eksamen

 •  2-4 gruppebaserte oppgavebesvarelser
 •  deltagelse i forelesninger i henhold til undervisningsplanen
 •  deltagelse i lab-undervisning i henhold til undervisningsplanen

Vurderingsordning

 • muntlig gruppeeksamen som teller 50%  
 • mappevurdering bestående av 3 gruppeoppgaver som teller 50%

Det forutsettes at begge deleksamene er bestått for at emnet skal vurderes til bestått.

Vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter