Language: NOR | ENG
2015/2016

2PRO201 Programmering II

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

Kandidaten

 • har kunnskap om sentrale begreper i objektorientert programmering
 • har kunnskap om oppbygging og funksjonalitet i objektorientert programmering
 • har kunnskap om objektorienterte arbeidsmetoder og utvikling
 • har kunnskap om bruk av klasser
 • har kunnskap om utvikling og testing av et dataspill

Ferdigheter:

Kandidaten

 • har ferdigheter i objektorientert programmering, utvikling og bruk av klasser, og bruk av relevante utviklingsverktøy for testing og feilsøking
 • kan lage et dataspill i en tverrfaglig gruppe
 • kan skrive en analytisk akademisk tekst
 • har forståelse for ulike prosjektstyringsmetoder og prosesser

 Generell kompetanse:

Kandidaten

 • kan identifisere og løse problemer ved hjelp av objektorientert programmering i et moderne verktøy
 • kan planlegge et prosjektarbeid i en tverrfaglig arbeidsgruppe
 • kan begrunne faglige valg i utviklingsprosessen

 

Innhold

Sentrale tema:

 • objektorientert programmering: innkapsling, arv, polymorfi
 • templates
 • statisk og dynamisk minne
 • exception handling

 

Organisering og arbeidsformer

Emnet er lagt opp som en kombinasjon av forelesninger, praktiske øvinger, selvstudium og veiledning.

Obligatoriske krav som må være godkjent før man kan avlegge eksamen

 • 3-5 individuelle og gruppebaserte oppgavebesvarelser
 • samarbeide i spillutviklingen med studentene som samtidig tar emnet 2PROD101A-Produksjon
 • deltagelse i forelesninger i henhold til undervisningsplanen
 • deltagelse i lab-undervisning i henhold til undervisningsplanen

Vurderingsordning

 • gruppeoppgave som teller 40% av endelig karakter
 • 4 timer individuell skriftlig eksamen som teller 60% av endelig karakter

Ved gruppeeksamen står alle deltakere i gruppa til ansvar for alt innhold i oppgaven/produktet/prestasjonen

Det forutsettes at alle deleksamener er bestått for at emnet skal vurderes til bestått

Prestasjonen vurderes med gradert bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste ståkarakter