Language: NOR | ENG
2015/2016

2SYS101 Systemdesign

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon har følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap:

Kandidaten

 • har kunnskap om terminologi og begreper innen systemdesign
 • har kunnskap om teknikker for utvikling av grunnleggende spillsystemer, herunder:
  • har kjennskap til fellestrekk og ulikheter mellom systemer i ulike typer spill
  • har kunnskap om hvordan mekanikker, systemer og progresjon påvirker spenningskurven
  • har kjennskap til grunnleggende teorier rundt læringskurver i spill
  • har kunnskap om hvordan den interne økonomien i et spill påvirker spillerhandling og opplevelse

Ferdigheter:

Kandidaten

 • kan bryte et fullstendig spilldesign ned i de systemene det består av
 • kan identifisere og beskrive hvilke systemer som finnes i ulike typer spill
 • kan spesifisere og operasjonalisere designet av et system og forutse hvordan endringer i variabler og ressurser vil påvirke spillerens opplevelse og handlingsmønster
 • kan forklare og rettferdiggjøre egne systemdesign med referanse til pensum
 • kan drøfte og forklare hvordan feedback loops fungerer og hvordan disse kan brukes til balansering
 • kan finne, vurdere, bruke og henvise til relevant forsknings- og utviklingsarbeid, og annet aktuelt fagstoff
 • kan utvikle et systemdesign via en iterativ prosess

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • kan definere og beskrive funksjonalitet på en måte som fasiliterer effektiv implementasjon fra et tverrfaglig team
 • har et teoretisk og forståelsesmessig grunnlag for videre analytisk og kreativt arbeid med komplekse systemer
 • kan beherske kritisk tenkning, logikk, kommunikasjon og problemløsing

Innhold

Emnet gir en inngående forståelse av de ulike systemene som inngår i klassiske og moderne dataspill, herunder kamerasystemer, progresjonssystemer, systemer for lagring og lasting av spillfiler.

 • lagringssystemer
 • Kamerasystemer
 • progresjons- og XP systemer
 • Kampsystemer
 • økonomi- og handelssystemer
 • craftingsystemer
 • analyse av spillsystemer
 • innføring i et utvalg av de konseptuelle verktøyene og prosessene som inngår i design og dokumentasjon av disse systemene.

 

Organisering og arbeidsformer

Undervisningen skjer gjennom:

 • forelesninger
 • gruppebaserte spill- og analyse oppgaver
 • individuelle design- og analyseoppgaver
 • presentasjon og påfølgende diskusjon av individuelle design- og analyse oppgaver Utvikling av ett eller flere fullt realiserte spill i grupper

Obligatoriske krav som må være godkjent før man kan avlegge eksamen

 • 2-4 oppgavebesvarelser
 • deltagelse i forelesninger i henhold til undervisningsplanen
 • deltagelse i lab-undervisning i henhold til undervisningsplanen

Vurderingsordning

Mappevurdering bestående av en individuell oppgave og en gruppeoppgave.

Vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter