Language: NOR | ENG
2015/2016

23DPRO101 3D-programmering

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon har følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap:

Kandidaten

 • har kunnskap om matematiske modeller og metoder og relevant programvare, herunder grafikkbibliotek (grafikk-API), for å lage 3d applikasjoner

Ferdigheter:

Kandidaten

 • har ferdigheter i 3d programmering, testing og feilsøking ved anvendelse av matematiske modeller og relevant programvare
 • kan lage enkle 3D-applikasjoner i et grafikk-API

 

 

Innhold

Sentrale tema:

 • relevant teknisk programvare, utviklingsverktøy og spesifikasjoner
 • enkle 3d-scener med animasjon og interaktivitet
 • trianguleringer
 • 3d-kurver og flater
 • modeller for lyssetting
 • introduksjon til shaderprogrammering

Organisering og arbeidsformer

Emnet er lagt opp som en kombinasjon av forelesninger, praktiske øvinger og veiledning.

Obligatoriske krav som må være godkjent før man kan avlegge eksamen

 • 3-5 individuelle oppgavebesvarelser
 • deltagelse i forelesninger i henhold til undervisningsplanen
 • deltagelse i lab-undervisning i henhold til undervisningsplanen

Vurderingsordning

4 timers skriftlig individuell eksamen.

Vurderes med gradert bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste ståkarakter