Language: NOR | ENG
2015/2016

2DAN101 Databaser og nettverk

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon har følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap:

Kandidaten

 • har kunnskap om grunnlaget for databaser og nettverk
 • har kunnskap om datasikkerhet

Ferdigheter:

Kandidaten

 • kan sette opp og bruke nettverksdatabaser
 • kan lage programmer som kommuniserer via nettverk

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • har oversikt over relevante verktøy for databaser og nettverk

 

Innhold

Sentrale tema:

 • design og konstruksjon av relasjonsdatadatabaser
 • søking og programmering i SQL
 • klient/tjener-modeller
 • sky-tjenester
 • data og filformater
 • IPv4 og IPv6-oppbygning
  • applikasjonslag (HTTP, DNS)
  • transportlag (TCP, UDP)
  • nettverkslag (IP, Routing)
  • datalink og fysisk lag (Ethernet, MAC)
 • datasikkerhet

Organisering og arbeidsformer

Emnet er lagt opp som en kombinasjon av forelesninger, praktiske øvinger, selvstudium og veiledning.

Obligatoriske krav som må være godkjent før man kan avlegge eksamen

 • 3-5 individuelle oppgavebesvarelser
 • deltagelse i forelesninger i henhold til undervisningsplanen
 • deltagelse i lab-undervisning i henhold til undervisningsplanen

Vurderingsordning

4 timers skriftlig individuell eksamen.

Vurderes med gradert bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste ståkarakter