Language: NOR | ENG
2015/2016

2SPF101 Spillifisering

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon har følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap:

Kandidaten

 • har bred kunnskap om sentrale tema, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder rundt spillifisering (gamification)
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor spillifisering
 • har kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
 • har kunnskap om sosiale sider ved spillifisering

Ferdigheter:

Kandidaten

 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger for å utvikle en spillifisering ved hjelp av en egnet spillmotor
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling
 • kan beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor spillifisering

Generelle kompetanse:

Kandidaten

 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser

Innhold

Spillifisering er bruk av spilltenkning og spillteknologi i en ikke-spillbasert kontekst. Emnet er både praktisk og teoretisk orientert, der fokus er å spillifisere et virkelighetsbasert datasett for bruk til opplæring eller visualisering.

Sentrale tema:

 • spillifisering
 • utvikling av spillifiseringsprodukt
 • muligheter og marked for spillifiseringsprodukter

Organisering og arbeidsformer

Emnet er lagt opp som en kombinasjon av forelesninger, praktiske øvinger og veiledning.

Gjennom hele emnet skal studentene arbeide praktisk på egen hånd og i grupper med å gjennomføre et spillifiseringsprosjekt.

Obligatoriske krav som må være godkjent før man kan avlegge eksamen

 •  2-4 gruppebaserte oppgavebesvarelser
 •  deltagelse i forelesninger i henhold til undervisningsplanen
 •  deltagelse i lab-undervisning i henhold til undervisningsplanen

Vurderingsordning

Muntlig gruppeeksamen som teller 50%  

Mappevurdering bestående av 2-4 gruppeoppgaver som teller 50%.

Det forutsettes at begge deleksamene er bestått for at emnet skal vurderes til bestått.

Vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter