Language: NOR | ENG
2015/2016

2IN3D101 Introduksjon til 3D

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon har følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap:

Kandidaten

 • har kunnskap innen 3D-modellering
 • har kunnskap om animasjon
 • har kunnskap om uv-mapping, teksturering og surface-shadere
 • har kunnskap om lyssetting
 • har kunnskap om bruk av kamera i 3D-rom
 • har kunnskap om rendering
 • har kunnskap om arbeidsflyt i 3D-applikasjoner
 • har innsikt i den historiske utviklingen av 3D i dataspill

Ferdigheter:

Kandidaten

 • kan bruke Maya (eller tilsvarende 3D-programvare) på et grunnleggende nivå
 • kan skape enkle 3D-modeller for bruk i spill og animasjonsfilm
 • kan gjennomføre UV-mapping av enkle polygonbaserte 3D-modeller
 • kan ta i bruk materialshadere og teksturer til å skape troverdige overflater på 3D-modeller
 • kan skape en interessant komposisjon med enkle modeller og tilpasset bruk av 3 punkts lyssetting og kamera
 • kan lage enkle key-frame animasjoner med utgangspunkt i prinsippene for animasjon
 • kan rendere stillbilder og bildesekvenser gjennom bruk av både hardware- og software-rendermotorer
 • kan ta fornuftige valg med tanke på innstillinger av rendermotoren i bruk  
 • kan ta bevisste valg rundt filformater med tanke på eksport, import og rendering
 • kan tilpasse brukergrensesnittet i 3D-programvaren for å effektivisere arbeidsflyten
 • kan organisere et prosjekt med tanke på filstruktur og oppsett i 3D-programvaren i bruk

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • kan begrunne faglig de valg som blir gjort i utviklingsprosessen både skriftlig og muntlig
 • kan delta i faglige diskusjoner rundt oppbygging av en 3D-modell

Innhold

Sentrale tema:

 • 3D-programvarens brukergrensesnitt og tilpasning av dette
 • polygon- og NURBS modellering
 • UV-mapping
 • materialshadere og teksturer
 • komposisjon, lyssetting og bruk av kamera i 3D-rom
 • animasjon i 3D
 • bruk av hardware- og software rendermotorer for rendering av stillbilder og bildesekvenser
 • filstruktur og filformater

Organisering og arbeidsformer

Emnet er lagt opp som kombinasjon av forelesninger, praktiske øvinger, innlevering av ukentlige oppgaver, selvstudium og veiledning.

Undervisning i plenum og individuelt arbeid/individuelle oppgaver

Obligatoriske krav som må være godkjent før man kan avlegge eksamen

 • 1-3 individuelle oppgavebesvarelser
 • deltagelse i forelesninger i henhold til undervisningsplan
 • deltagelse i lab-undervisning i henhold til undervisningsplan

Vurderingsordning

 • 6 timers skriftlig individuell eksamen som teller 50% av karakteren
 • Mappevurdering bestående av to individuelle oppgaver som teller 50 % av karakteren

Det forutsettes at begge deleksamener er bestått for at emnet skal vurderes til bestått.

Vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.