Læringsutbytte

Studentene skal utvikle personlig tverrfaglig handlingskompetanse i arbeid med barn, unge og familier. De får kunnskaper om tverrfaglig praksis og må selv utvikle ferdigheter gjennom å delta i tverrfaglige utviklingsprosjekter på eget arbeidssted. Studentene skal tilegne seg kunnskaper om og utvikle ferdigheter i å nyttiggjøre seg andre faggruppers kompetanse i forpliktende samarbeid.

Studentene skal tilegne seg kompetanse i å identifisere og utvikle helsefremmende arenaer og tiltak for barn og unge. De skal utvikle holdninger og personlig kompetanse for moralsk forsvarlig praksis og kunnskapsdannelse i praksisfeltet. Studentene vil bli kjent med ulike vitenskapelig anerkjente måter å systematisere og formidle erfaringsbasert kunnskap på.

Innhold

Emnet handler om utvikling av kunnskap, tjenestetilbud og fagpersonlig kompetanse. Det dreier seg om kunnskapsdannelse i praksis, om utvikling av praktisk kunnskap, ferdigheter og holdninger.

Det er et mål å øke forståelsen for kunnskapsutvikling i praksisfeltet og se kunnskapens verdi- og teorigrunnlag fra ulike perspektiver. Evidensbasert praksis og praksisbasert evidens blir tatt opp sammen med kvalitetssikring og faglighet i tjenestetilbudet.

Tjenesteutvikling og endringsarbeid, samarbeid og prosjektutvikling står sentralt. Det blir satt fokus på etiske dilemmaer og konfliktområder i praksisfeltet, makt, hjelp og krenkelser i psykososialt arbeid med barn og ungdom. Tatt-for-gitt-kunnskap og tradisjonsbundne praksiser blir underlagt kritisk og etisk refleksjon. Ansvar for prosjektutvikling og -ledelse, behovs- og brukerstyrt tjenesteutvikling gjennom utforskning av brukernes erfaringer og deres perspektiver på tjenestetilbud står sentralt.

Emnet knyttes tett opp til veiledning i praksis og konkrete utviklingsprosjekter på arbeidsplassen. Personlig epistemologi, forholdet mellom egen overbevisning, personlig utvikling og faglig tenkning blir tatt opp.

Arbeids- og undervisningsformer

Det blir vekslet mellom forelesinger, seminarer, diskusjoner, gruppearbeid og individuelt arbeid. Studentene skal arbeide i obligatoriske tverrfaglige lokale studiegrupper m/prosjektarbeid under veiledning. Dersom kommuner inngår avtale om studiet gis veiledningen fortrinnsvis i kommunen/regionen.

Undervisningen er lagt til 3 konsentrerte samlinger à 3 dager i semesteret på høgskolen. Det blir i tillegg lagt opp til individuelt litteraturstudium, kommunikasjon og veiledning via internett.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

I de tverrfaglige gruppene skal studentene velge prosjekt med tverrfaglig praksisbasert tema. Gruppene skal underveis levere tre rapporter fra arbeidet med dette prosjektet.

Eksamen

Kommunal eller lokalt forankret prosjektoppgave i gruppe med utgangspunkt i valgt tema i tverrfaglig gruppe (bestått/ikke bestått) m/ individuell høring på bakgrunn av oppgave og tilhørende pensum.