Læringsutbytte

Studentene skal få kunnskaper om vanlige psykososiale vansker og psykiske lidelser hos barn og unge, og utvikle egen kompetanse i å identifisere forhold ved samfunnet som påvirker slike vansker og lidelser.

Studentene skal tilegne seg et historiekritisk og reflektert forhold til ulike perspektiver på normalitet og normalutvikling hos barn og unge, og tilegne seg forståelse for og kunnskaper om vilkår som kan styrke barn og unges evne til å mestre livskriser og psykososiale belastninger.

Innhold

Emnet gir kunnskap om psykisk helse hos barn og unge, og viktige forutsetninger for å videreutvikle og bedre barn og unges evner til å mestre livskriser og psykososiale belastninger.

Barndom, ungdom og kultur, oppvekstvilkår, utviklingshistorie, identitetsdannelse, kropp, kjønn og seksualitet blir tematisert fra ulike perspektiver.

Emnet gir oversikt over de mest vanlige psykiske vansker og -lidelser og psykososiale problemer hos barn og unge. Psykososiale risikofaktorer hos barn og unge som vokser opp i familier med omfattende psykiske og/eller sosiale belastninger blir spesielt tatt opp. Det settes fokus på samfunnsskapt dårlig helse.

Kunnskap om helsefremmende og trivselskapende faktorer er et gjennomgående tema. Evne til å mestre hverdagens krav for barn og unge tematiseres bl.a. i forhold til kunnskap om økonomi og levekår, om boforhold, nærmiljø og betydningen av lokal tilhørighet, om familie/venner/nettverk og sosiale identiteter, om kultur-/fritidstilbud, sosiale møtesteder og meningsskapende aktiviteter og om barnehage/skole.

Utfordringer og fagetiske dilemmaer knyttet til psykiatrisk diagnostikk blir drøftet.

Arbeids- og undervisningsformer

Det blir vekslet mellom forelesinger, seminarer, diskusjoner, gruppearbeid og individuelt arbeid. Studentene skal arbeide i obligatoriske tverrfaglige lokale studiegrupper under veiledning. Dersom kommuner inngår avtale om studiet gis veiledningen fortrinnsvis i kommunen/regionen. Undervisningen er lagt til 3 konsentrerte samlinger à 3 dager i semesteret på høgskolen. Det blir i tillegg lagt opp til individuelt litteraturstudium, kommunikasjon og veiledning via internett.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Før skoleeksamen skal studenten ha fått godkjent en individuell skriftlig temaoppgave knyttet til sentrale fagtema i emnet.

Eksamen

Individuell skriftlig skoleeksamen (5t.)