Læringsutbytte

Studentene skal utvikle forståelse for behovet for sammenhengende og helhetlige tjenestetilbud for barn og unge. De skal tilegne seg kunnskaper om lokal oppbygging av tjenestetilbud, og skaffe seg oversikt over lokale og regionale tiltak som kan fremme og bedre barn og unges psykiske helse.

Studentene skal ha kunnskaper om lover, forskrifter og andre samfunnsbestemte forhold som regulerer og styrer det psykososiale arbeidet med barn og unge. De skal utvikle ferdigheter til å initiere og delta i helhetlige og samhandlende tjenestetilbud for barn og unge og familier i krise.

Innhold

Emnet handler om tverrfaglig og tverretatlig samarbeid og organisering av tiltak og tjenestetilbud for barn og unge som kan bidra til å bedre deres psykiske helse.

Barns beste blir belyst ut fra historiekritiske beskrivelser om utviklingen av ulike tjenester og fritidstilbud til barn og unge.

I emnet inngår kunnskaper om overordnede konvensjoner, lover, forskrifter og andre samfunnsbestemte forhold som regulerer og styrer psykososialt arbeid overfor barn og unge. Forvaltning av taushetsplikt i praksis blir drøftet, både som vern og som hinder.

Tiltaksorientering, samarbeid og ansvarsdeling i og mellom ulike faggrupper og tjenester på ulike forvaltningsnivå er hovedtema. Lokale samarbeidsstrukturer og lokal tiltaksoversikt vil stå sentralt.

Det blir satt fokus på organisering og samordning av kommunale, fylkeskommunale, regionale og statlige tjenester for barn og unge, og frivillige, selvhjelps- og brukerstyrte tiltak og tjenester.

Individuell plan, individuell opplæringsplan og brukerstyrte tjenester blir tematisert.

Arbeids- og undervisningsformer

Det blir vekslet mellom forelesinger, seminarer, diskusjoner, gruppearbeid og individuelt arbeid. Studentene skal arbeide i obligatoriske tverrfaglige lokale studiegrupper under veiledning. Dersom kommuner inngår avtale om studiet gis veiledningen geografisk fortrinnsvis i kommunen/regionen.

Undervisningen er lagt til 3 konsentrerte samlinger à 3 dager i semesteret på høgskolen. Det blir i tillegg lagt opp til individuelt litteraturstudium, kommunikasjon og veiledning via internett.

Eksamen

Individuell hjemmeoppgave (10 dager) med relevant problemstilling knyttet til egen arbeidsplass.