2018/2019

PAB2003/2 Tverrfaglig samordning og organisering av tjenestetilbudet for barn og unge

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte: 

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om hva tverrfagligsamarbeid er, og hvordan gode samarbeidsrutiner og klima sikres
 • har inngående kunnskap om tjenestetilbudets oppbygging lokalt, samt oversikt over lokale og regionale tiltak rettet mot barn og unge som har til hensikt å bedre deres psykiske helse
 • har inngående kunnskap om de spesialiserte tjenestene innen barne- og ungdomsfeltet

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende lovverk og forskrifter som er relevant for samarbeid med andre om komplekse oppgaver knyttet til å sikre best mulige tilbud til barn og unge
 • kan analysere hindringer og motstand i samarbeidet og tilrettelegge for fungerende samarbeid og rutiner

 

Generell kompetanse

Studenten

 • anerkjenner behovet for tverrfaglig samarbeid og stimuler godt samarbeid gjennom evnen til å gjenkjenne faktorer som hemmer og fremmer samarbeidet.
 • bidrar til kunnskapsbasert tilrettelegging for godt samarbeid

Innhold

 • Tverrfaglig/tverretatlig samarbeid i teori og praksis
 • Samarbeidskompetanse og samhandlingskompetanse
 • Kompetansegrenser og kompetanseoverføring
 • Profesjonsgrenser og profesjonskamper
 • Juridiske muligheter og begrensning
 • Kompetanse og kunnskapsutvikling
 • Veiledning

Arbeids- og undervisningsformer

• forelesning

• gruppearbeid

• selvstudium

• oppgaveskriving

• veiledning 

• bruk av læringsplattform Canvas

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

I tilknytning til emne 3 skal det leveres 1. skriftlig individuelt arbeidskrav. Arbeidskravet skal gi studenten nødvendig trening knyttet til faglige og formelle krav til oppgaveskriving.

Deltakelse i undervisning og gruppearbeid obligatorisk. Det foretas nærværsregistrering. I henhold til Helsedirektoratets kravspesifikasjoner må hver student få bekreftet tilstedeværelse i minimum 300 arbeidstimer pr. år fordelt over 8 måneder pr. år (ca. en arbeidsdag pr. uke).

Eksamen

Emne 3 avsluttes med en 10 dagers skriftlig individuell hjemmeeksamen. Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter

 

Obligatoriske arbeidskrav må være vurdert godkjent for eksamensrett i emnet.