Læringsutbytte

Studentene skal tilegne seg kompetanse til å etablere og inngå i helsefremmende og mestringsskapende relasjoner med barn og unge med utgangspunkt i deres ønsker og behov.

De skal tilegne seg kunnskaper og ferdigheter i å kartlegge, identifisere og styrke ressurser i hjem, barnehage, skole og nærmiljø som øker barn og unges evner til å mestre belastende psykososiale levekår, og kjenne til ulike strategier og arbeidsmåter som minsker slike psykososiale belastninger.

Studentene skal videreutvikle kunnskap om eget ansvarsområde og utvikle evnen til å anvende eget fags særegne bidrag i psykososialt arbeid med barn og unge. De skal også utvikle kompetanse til å identifisere og bistå barn og unge som har behov for psykiatrisk omsorg og behandling.

Innhold

Emnet gir kunnskap om ulike strategier for forebyggende arbeid og arbeidsmåter i psykososialt arbeid. Studentene blir utfordret på egne fagteoretiske perspektiver og metoder, og gis mulighet til å videreutvikle egen teoretisk og praktisk handlingskompetanse basert på en relasjonell grunnforståelse.

Forebyggende og helsefremmende arbeid formidles gjennom gode konkrete eksempler. Siktemålet er å utvikle kompetanse og ferdigheter for både å kunne kartlegge psykososiale risikofaktorer og identifisere sosiale beskyttelsesfaktorer i lokalmiljøet.

Kunnskap om å styrke og myndiggjøre private nettverk, oppvekstmiljø og lokalsamfunn står sentralt. Det blir fokusert på lavterskeltilbud og tiltak som forsterker muligheter og evner til medvirkning og mestring. Behovs- og brukerstyrte tiltak som understøtter barn, unge og pårørendes kompetanser og ressurser blir tematisert. Spesiell vekt blir lagt på bevegelse, lek, kunst, kultur og kreativitet.

Kunnskap som bidrar til å utvikle ferdigheter i å fange opp, samtale og arbeide med risikoutsatte barn og unge blir vektlagt. Kriser, mekling og konflikthåndtering blir spesielt tatt opp.

Studentene skal fremme barn og unges psykiske helse med utgangspunkt i teorier og arbeidsformer fra eget fag. Men kjennskap til vurderinger, arbeidsmåter og handlingsalternativer fra andre perspektiver og arbeidssteder skal øke forståelsen for barn og unge med psykiske vansker.

Arbeids- og undervisningsformer

Det blir vekslet mellom forelesinger, seminarer, diskusjoner, gruppearbeid og individuelt arbeid. Studentene skal arbeide i obligatoriske tverrfaglige lokale studiegrupper under veiledning. Dersom kommuner inngår avtale om studiet gis veiledningen fortrinnsvis geografisk i kommunen/regionen.

Undervisningen er lagt til 3 konsentrerte samlinger à 3 dager i semesteret på høgskolen. Det blir i tillegg lagt opp til individuelt litteraturstudium, kommunikasjon og veiledning via internett.

Eksamen

Individuell prosjektoppgave m/veiledning