2018/2019

PAB2004/1 Psykososialt arbeid - ulik praksis, teori og etiske dilemmaer

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte: 

Kunnskap

Studenten

 • kan identifisere, analysere, og evaluere egne strategier og tilnærmingsmåter i konkret arbeid med barn og unge
 • kan identifisere, analysere, og evaluere samarbeidspartneres strategier og tilnærmingsmåter i konkret psykososialt arbeidet med barn og unge

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan anlegge et barneperspektiv på egen praksisutøvelse
 • kan identifisere strukturelle rammebetingelser for egne og andres tilnærmingsmåter i konkret arbeid med barn og unge

Generell kompetanse

Studenten

 • kan analysere egne fagteoretiske ståsted
 • kan identifisere hvordan ulike faktorer påvirker arbeidet med barn og ungdoms evne til å mestre psykososiale utfordringer

Innhold

 • Ulike modeller og metoder i fagteoretisk arbeid
 • Overordnede og lokale rammebetingelser
 • Nettverksarbeid
 • Barneperspektiv
 • Samarbeid mellom offentlige og frivillige

Arbeids- og undervisningsformer

• forelesning

• gruppearbeid

• selvstudium

• oppgaveskriving

• veiledning 

• bruk av læringsplattform Canvas

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

I tilknytning til emne 4 skal det leveres 1. skriftlig individuelt arbeidskrav.  Arbeidskravet skal gi studenten trening i å gi en faglig begrunnelse for valg av emnerelevant tema og trening i formulering av en problemstilling.

For øvrig er deltakelse i undervisning og gruppearbeid obligatorisk. Det foretas nærværsregistrering. I henhold til Helsedirektoratets kravspesifikasjoner må hver student få bekreftet tilstedeværelse i minimum 300 arbeidstimer pr. år fordelt over 8 måneder pr. år (ca. en arbeidsdag pr. uke).

Eksamen

Emne 4 avsluttes med en individuell skriftlig fordypningsoppgave. Prestasjonene vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

 

Studenten har krav på 2 timer individuell veiledning knyttet til arbeidet med oppgaven.

 

Obligatoriske arbeidskrav må være vurdert godkjent for eksamensrett i emnet.