Language: NOR | ENG
2018/2019

1DANSK01 Kreativ dans og koreografi

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal kandidaten ha tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten

 • har kunnskap om kreativ dans og improvisasjon som arbeidsform
 • har kunnskap om koreografi og analyse som grunnlag for å skape dans
 • har kunnskap om produksjon av en danseforestilling

 Ferdigheter

Kandidaten

 • kan skape og fremføre danser basert på kunnskaper om koreografi/dansekomposisjon og kreativitet
 • kan bruke ord, bilder, gjenstander, kontraster, situasjoner og følelser i kreativt arbeid med dans
 • kan anvende kunnskaper om dans i opplæring av barn, unge og voksne på ulike ferdighetsnivå, med ulike forutsetninger og ulik kulturell bakgrunn
 • kan som deltager i en gruppe planlegge, gjennomføre og evaluere en danseforestilling
 • har ferdigheter i improvisasjon, både individuelt og i samarbeid med andre

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan integrere kunnskap fra fagdidaktikk for å begrunne egne valg i formidling av dans
 • kan legge til rette for elevenes motivasjon, læring og utvikling med utgangspunkt i dans

Innhold

 • Kreative prosesser
 • Skapende dans
 • Koreografi
 • Analyse
 • Bruk av musikk som virkemiddel
 • Danseforestilling
 • Didaktiske og metodiske problemstillinger i dans
 • Motivasjon, læring og utvikling

Arbeids- og undervisningsformer

 • Praktisk arbeid
 • Improvisasjon
 • Studentstyrt arbeid
 • Forelesning
 • Gruppearbeid
 • Veiledning
 • Bruk av læringsplattform (Fronter)

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • 80 % aktiv deltagelse i undervisningen

På grunn av Koronapandemien ble det vår 2020 gjort endringer i obligatoriske arbeidskrav på emnet. Det nye arbeidskravet er:

70 % aktiv deltakelse på praktisk undervisning før 12.3.2020.

Eksamen

Individuell prøving gjennom deltagelse i en forestilling som vurderes til bestått/ikke bestått.

 • Studenten skal delta i minimum ett koreografert dansenummer med komponenter av det som er gjennomgått i undervisningen
 • Studenten skal aktivt delta og bidra i planleggingsfasen og under fremvisningen innbefattet markedsføring, kostymer, scenografi, lyd, lys, konferansier, pauseinnslag, åpning og avslutningsnummer.
 • Forestillingen skal fremvises for et publikum
 • Det skal benyttes musikk som er tilpasset aktuelle danser

På grunn av Koronapandemien ble det vår 2020 gjort endringer i eksamensform på emnet. Den nye eksamensformen er:

Individuell skriftlig hjemmeeksamen som vurderes til bestått/ikke bestått.