Language: NOR | ENG
2018/2019

1EIS11 Eleven i sentrum

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal kandidaten ha tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om barn og unges psykiske, fysiske og motoriske utvikling og læring i ulike sosiale, språklige, religiøse og kulturelle kontekster
 • har kunnskap om skolen som organisasjon, rammebetingelser, styringsstruktur, klasseledelse og samarbeid med kolleger, elever, foresatte og eksterne instanser
 • har kunnskap om skolens historiske utvikling, og pedagogikkens røtter og vitenskapelige basis.

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan legge til rette for elevenes motivasjon, læring og utvikling med utgangspunkt i kunnskap om skolens styringsdokumenter, elevrelasjoner, kommunikasjon og samhandling
 • kan vurdere elevenes måloppnåelse med og uten karakter, og begrunne vurderingene og gjennomføre læringsrettede tilbakemeldinger og framovermeldinger

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan gjøre rede for lærerrollens utvikling og utfordringer læreren står overfor i et mangfoldig og internasjonalisert samfunn
 • kan innhente, vurdere og anvende forskningslitteratur for å belyse ulike problemstillinger

Innhold

 

 • Forventet og forsinket psykisk-, fysisk- og motorisk utvikling
 • Ulike teoretiske perspektiver på læring
 • Psykologiske og sosiologiske forklaringsmodeller knyttet til sosialisering
 • Gruppedynamikk og klasseledelse
 • Tilpasset opplæring
 • Evaluering for læring, evalueringssystematikk
 • Teknologi og informasjonskompetanse
 • Kulturforståelse og globalisering
 • Skolen som samfunnsorganisasjon
 • Skolehistorie

Arbeids- og undervisningsformer

 • Studieturer/ekskursjoner
 • Forelesning
 • Individuelt arbeid
 • Gruppearbeid
 • Seminarer
 • Veiledning
 • Muntlige og skriftlige presentasjoner
 • Bruk av læringsplattform

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

1. Planlegge, gjennomføre og evaluere undervisning knyttet til ulike læreplaner i kroppsøving.

2. Læringscafé som pedagogisk metode, knyttet til tilpasset opplæring og bevegelsesaktivitet.

3. Vurdering i kroppsøving med utgangspunkt i refleksjon knyttet til praksisopplæringen.

4. Modellbasert læring i kroppsøving, hvor studenten fordyper seg i en valgt modell. Deltagelse på to innledende ressursforelesninger, en veiledning og et fremlegg i gruppe med muntlig tilbakemelding fra medstudenter. 

Eksamen

 1. Mappevurdering, med fire arbeider i mappen hvorav to trekkes ut til vurdering. Vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F der E er laveste ståkarakter.
 2. Individuell praktisk-metodisk eksamen som vurderes til Bestått/Ikke bestått. Eksamen gjennomføres i forbindelse med praksisopplæringen 4. semester.

Begge eksamenene må være vurdert til bestått før endelig karakter i emnet blir gitt.

På grunn av Koronapandemien ble det våren 2020 gjort endringer i eksamensform (del 2) for halve studentgruppen. Den nye ordingen i del 2 er:

Individuell digital gjennomføring basert på øktplan, reflkesjonsnotat og en muntlig høring. Vurderes til Bestått/Ikke bestått.