Language: NOR | ENG
2018/2019

1FHLS01 Folkehelse, livsstil og samfunn

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap 

Studenten:

 • har kunnskap om sammenhengen mellom livsstil, folkehelse og helse
 • har kunnskap om hvordan samfunn former yrkespraksis
 • kjenner til hvordan sosial ulikhet former yrkespraksis
 • kjenner til hvordan politikk former yrkespraksis
 • har kunnskap om hvordan yrkespraksis formes av og former de sosiale aspektene ved fysisk aktivitet og kosthold

 Ferdigheter

Studenten:

 •  Behersker grunnleggende informasjonskompetanse og kan anvende kilder i utarbeidelse av skriftlige arbeider

Innhold

Med et utgangspunkt i samfunnsvitenskapelige disipliner behandler emnet hvordan nåtidig folkehelse, livsstil og samfunn former yrkespraksis. Emnet gir en grunnleggende innføring i sentrale samfunnsfaglige begreper som kan bruks til å forstå og utøve yrkespraksis. Kurset berører følgende hovedtema: 

 • Folkehelse og helse
 • Samfunnsdynamikk
 • Politikk og makt
 • Sosial ulikhet
 • Fysisk aktivitet
 • Kosthold
 • Helsefremmende og forebyggende arbeid

Arbeids- og undervisningsformer

Gjennom seminaraktivitet, obligatoriske oppgaver og eksamen knyttes emnets overordnede kunnskapsmål til yrkesspesifikk kunnskap. Kombinasjonen av fellesforelesninger og yrkesretting skal stimulere til diskusjoner om muligheter for og problemer med å nyttiggjøre emnets kunnskapsmål i det enkelte praksisfelt. 

 • Forelesning
 • Seminarer
 • Gruppearbeid

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Deltakelse på minst 2 av 3 seminardager
 • 1 muntlig fremlegg i gruppe
 • 2 skriftlige yrkesretta mappeoppgaver i gruppe

Gruppene består av inntil fire studenter og alle i gruppa er ansvarlig for alt innhold. De skriftlige oppgavene skal blant annet godkjennes i henhold til APA standard.

Eksamen

Mappevurdering i gruppe på inntil 4 studenter, med to (2) arbeider i mappen hvorav en (1) trekkes ut og vurderes til Bestått/Ikke bestått.

Gruppene har 3 dager på å bearbeide og utvide innholdet i den utvalgte mappen. Gruppene består av de samme studentene som ved innlevering av
de obligatoriske arbeidskravene og alle i gruppa er ansvarlig for alt innhold.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle