Language: NOR | ENG
2018/2019

1FRL11 Friluftsliv

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten

 • har kunnskap om den historiske bakgrunn for fremvekst av norske og samiske friluftslivstradisjoner
 • har kunnskap om friluftsliv som et helsefremmende og kulturelt fenomen og om hvordan denne kunnskapen legitimerer friluftsliv som en del av elevens opplæring
 • har kunnskap om lover og politiske føringer som danner rammene for friluftsliv i Norge og i grunnopplæringen
 • har kunnskap om forskjellige pedagogiske og fagdidaktiske perspektiver og hvordan disse kan anvendes enkeltvis eller integrert i friluftslivsundervisning
 • har kunnskap om bekledning og funksjonelt utstyr til bruk på ferder av forskjellig varighet og til forskjellige årstider
 • har grunnleggende natur- og kulturkunnskap
 • har kunnskap om grunnleggende førstehjelp relatert til friluftslivsaktiviteter

Ferdigheter

Kandidaten

 • har grunnleggende friluftslivsferdigheter i møte med naturen til forskjellige årstider
 • kan praktisere prinsippet om sporløs ferdsel og ferd etter evne
 • kan legge til rette for, lede og veilede læringsarbeid gjennom varierte arbeidsmåter innen friluftsliv
 • kan planlegge, gjennomføre og evaluere friluftslivsferder med skoleelever
 • kan legge til rette for undervisning med utgangspunkt i forskjellige friluftslivstradisjoner
 • kan planlegge og evaluere feltarbeid ut fra gitte retningslinjer for helse, miljø og sikkerhet (HMS)
 • har ferdigheter i grunnleggende førstehjelp relatert til friluftslivsaktiviteter  
 • mestrer navigasjon og kan ta sikre veivalg ved bruk av kart og kompass samt GPS

 Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan utarbeide gjennomgående helhetlige planer for opplæring i friluftsliv i grunnopplæringen med vekt på progresjon fra det kjente til det ukjente og fra korte læringsøkter til ferder
 • kan reflektere over friluftslivets egenverdi og nytteverdi, generelt og som en del av grunnopplæringen
 • kan reflektere over og stille seg kritisk til et stadig sterkere fokus på utstyr som grunnlag for å drive et enkelt friluftsliv

Innhold

 • Grunnleggende ferdigheter innen forskjellige ferdselsformer i ulike naturtyper
 • HMS
 • Ferdplanlegging, ferd etter evne og normer for ferd
 • Natur- og kulturlære
 • Friluftslivets tradisjon, egenart og verdi, og utviklingen av det ”moderne” friluftslivet.
 • Lover og regler
 • Friluftsliv i forskjellige tradisjoner
 • Friluftslivets plass i grunnopplæringen
 • Didaktiske og metodiske problemstillinger i friluftsliv
 • Sosialisering i og gjennom friluftsliv.
 • Friluftsliv i et økologisk perspektiv knyttet til bærekraftig utvikling
 • Praktiske prosjekter i skolen

Arbeids- og undervisningsformer

 • Feltarbeid/ekskursjoner
 • Prosjektarbeid
 • Egenferder
 • Forelesning
 • Gruppearbeid
 • Veiledning
 • Bruk av læringsplattform (Fronter)

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Aktiv deltagelse i minimum 10 døgn på barmark og minimum 5 døgn på snø, inklusiv forarbeid og etterarbeid
 • Gjennomføre 3 feltarbeid organisert som egenferd i henhold til internkontrollen ved Høgskolen i Innlandet
 • Rapportering fra hvert feltarbeid i henhold til internkontrollen ved Høgskolen i Innlandet. Rapportene vurderes til godkjent/ ikke godkjent
 • Mestre grunnleggende ferdigheter som vurderes til godkjent/ikke godkjent. Følgende ferdigheter vil bli evaluert: Orientering, ly og leir, utstyrshåndtering og bruk av bekledning, mat og ernæring i friluftsliv, praktisk ferdplanlegging, sikkerhetsvurdering, grunnleggende førstehjelp, gruppeledelse og sporløs ferdsel.

På grunn av Koronaviruspandemien ble det vår 2020 gjort endringer i arbeidskrav på emnet. Kulepunkt 1 erstattes med:

 • Aktiv deltakelse på feltarbeid før 12. mars 2020 - på snø og barmark, inklusiv forarbeid og etterarbeid. Godkjent deltakelse på nettbasert kurs i vinterfriluftsliv med vekt på sikkert ferdsel. Praktisk ferdighet gjennomføres vinter 2021.

Eksamen

Praktisk-metodisk eksamen med muntlig høring. Eksamensoppgavene trekkes senest 48 timer før eksamen. Studentene utarbeider et skriftlig dokument som leveres inn i forkant. Eksamen vurderes med graderte bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste karakter for bestått.

På grunn av Koronapandemien ble det vår 2020 gjort endringer i eksamensform på emnet. Den nye eksamensformen er:

Individuell muntlig eksamen. En praktisk case trekkes senest 48 timer før eksamen. Studentene utarbeider didaktisk løsningsforslag som sammen med pensum danner utgangspunkt for den muntlige høringen. Eksamen vurderes med gradert bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste karakter for bestått.