Language: NOR | ENG
2018/2019

1INDI01 Individuell idrett

Læringsutbytte

Ferdigheter

Kandidaten

 • har kunnskap om et utvalg individuelle idretter og deres felles plattform, og kan med bakgrunn i dette legge til rette for systematisk utvikling og mestringsopplevelser
 • kan anvende ulike didaktiske modeller og undervisningsprinsipper samt kunnskap fra basisfag for å gjøre velbegrunnede valg i forhold til undervisning knyttet til idrettsaktivitet
 • har grunnleggende ferdigheter i et utvalg individuelle idretter
 • kan legge til rette for, lede og veilede læringsarbeid gjennom varierte arbeidsmåter innen individuell idrett
 • kan integrere lek som innfallsvinkel til læring og opplevelse innen individuell idrett
 • kan vurdere elevers bevegelsesmønster og forutsetninger som grunnlag for tilrettelagt opplæring i et utvalg individuelle idretter
 • kan ivareta elevers sikkerhet i aktuelle individuelle idretter
 • kan analysere læreplaner i kroppsøving og idrettsfag og begrunne egne valg av mål, innhold, arbeidsmåter og vurderingsformer som kroppsøvingslærer i idrettsaktivitet
 • kan med utgangspunkt i fagdidaktisk teori og praksis i skolen reflektere over individuell idrett sin plass i grunnopplæringen
 • kan vurdere elevers måloppnåelse i individuell idrett og gi læringsfremmende tilbakemeldinger

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan planlegge, gjennomføre og kritisk vurdere undervisning i individuell idrett ut fra gjeldende læreplaner og profesjonsetiske krav
 • kan forstå, utøve og utvikle egen profesjonalitet som kroppsøvingslærer i idrettsaktivitet

Innhold

Individuelle idretter består av basistrening/turn, orientering og ski

 • De individuelle idrettenes egenart
 • Didaktikk
 • Ferdighetsutvikling
 • Tilrettelagt opplæring
 • Lek
 • Sikkerhet
 • Vurdering
 • Lærerrollen

Arbeids- og undervisningsformer

Høgskolen tilbyr 2 eller 3 individuelle idretter (avhengig av studentgruppe) det kan velges mellom. Det forutsettes lik gruppestørrelse. Studentene velger en individuell idrett de har hovedfokus på. Studentene vil i stor grad bli involvert i planlegging og gjennomføring av emnet, med vekt på ansvar for egen og medstudenters læring og utvikling.

 • Praktisk arbeid
 • Studentstyrt arbeid
 • Evaluering
 • Forelesning
 • Gruppearbeid
 • Veiledning
 • Bruk av læringsplattform (Fronter)

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • 80 % aktiv deltagelse i forberedelse og gjennomføring av praktiske elementer i emnet
 • Planlegge og gjennomføre økter i valgt idrett for skoleklasser på ulike nivå
 • Vise grunnleggende fagdidaktiske ferdigheter i den valgte individuelle idretten
  • Praktisk-metodisk oppgave for medstudenter

Det er mulig å avlegge eksamen i en individuell idrett før obligatoriske krav er gjennomført og godkjent i de andre to individuelle idrettene.

Eksamen

Praktisk muntlig eksamen med utgangspunkt i en gitt oppgave, i den valgte idretten, som vurderes med graderte karakterer fra A – F, der E er laveste ståkarakter. Kandidaten har minimum 3 dager til å forberede sitt eksamensgrunnlag.