Language: NOR | ENG
2018/2019

1LAGI01 Lagidrett

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal kandidaten ha tilegnet seg følgende læringsutbytte:

 Kunnskaper

Kandidaten

 • har kunnskap om ulike didaktiske modeller og undervisningsprinsipper og deres sterke og svake sider i forhold til undervisning i lagidrett
 • har kunnskap om et bredt utvalg lagidretter, inne og ute
 • kan integrere kunnskap fra fagdidaktikk og basisfag for å begrunne egne valg i formidling av lagidrett

 Ferdigheter

Kandidaten

 • har grunnleggende ferdigheter i lagidrett inne og ute
 • kan legge til rette for, lede og veilede læringsarbeid gjennom varierte arbeidsmåter innen lagidrett
 • kan integrere lek som innfallsvinkel til læring og opplevelse innen lagidrett
 • kan vurdere elevers bevegelsesmønster og forutsetninger som grunnlag for tilrettelagt opplæring i lagidrett
 • kan ivareta elevers sikkerhet i lagidrett
 • kan analysere læreplaner i kroppsøving og idrettsfag og begrunne egne valg av mål, innhold, arbeidsmåter og vurderingsformer som kroppsøvingslærer i lagidrett
 • kan med utgangspunkt i fagdidaktisk teori og praksis i grunnskolen reflektere over lagidrettenes plass i grunnopplæringen
 • kan vurdere elevenes måloppnåelse i lagidrett med og uten karakter og gi læringsfremmende tilbakemeldinger

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan planlegge, gjennomføre og kritisk vurdere undervisning i lagidrett ut fra gjeldende læreplaner og profesjonsetiske krav
 • kan legge til rette for gode læringsmiljø i idrettsaktivitet for barn, unge og voksne med vekt på opplevelse, mestring, samhandling og kommunikasjon
 • kan forstå og vurdere egen profesjonalitet i forhold til aktivitetslære og lagspill i praksis

Innhold

Lagidrett består av håndball, innebandy, fotball og volleyball

 • Lagspillenes egenart
 • Didaktikk
 • Lek, opplevelse og læring
 • Tilrettelagt opplæring
 • Ferdighetsutvikling
 • Vurdering
 • Sikkerhet

Arbeids- og undervisningsformer

Studentene velger to lagidretter de har hovedfokus på (volleyball/ håndball eller innebandy/ fotball). I disse lagidrettene vil studentene få ansvar for opplæring av resten av gruppen. Deler av undervisningen vil bli gjennomført i stor gruppe, mens andre deler av undervisningen skjer i mindre grupper. Studentene vil i stor grad bli involvert i planlegging og gjennomføring av emnet, med vekt på ansvar for egen og medstudenters læring og utvikling.

 • Forelesning
 • Gruppearbeid
 • Veiledning
 • Bruk av læringsplattform (Fronter)

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • 80 % aktiv deltagelse i fire (4) lagidretter, hvorav to (2) er valgt fordypning.
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere et helhetlig læringsopplegg innen de valgte lagidrettene for medstudenter
 • Gi en skriftlig evaluering av medstudenters læringsopplegg
 • Vise grunnleggende ferdigheter i de valgte lagidrettene på en hensiktsmessig måte innenfor kravene som reglene stiller, eller vise progresjoner i forhold til læring av nevnte ferdigheter:

          - Volleyball: Fingerslag, baggerslag, serve, angrepsspill og forsvarsspill

          - Håndball: Pasninger, mottak, skudd, finter, forsvarsspill og angrepsspill

          - Fotball: Pasninger, mottak, skudd, finter, forsvarsspill og angrepsspill

          - Innebandy: Pasninger, mottak, skudd, finter, forsvarsspill og angrepsspill

 Det er mulig å avlegge eksamen i enkelte lagidretter før obligatoriske krav i de andre lagidrettene en gjennomført og godkjent.

På grunn av Koronapandemien ble det vår 2020 gjort endringer i obligatoriske arbeidskrav. De nye arbeidskravene er:

 • 80% aktiv deltakelse i undervisning frem til 12.2.2020. Det tilbys gjenværende undervisning i emnet over nett i forhold til læringsutbyttebeskrivelsene
 • Planlegge, gjennomføre/drøfte og evaluere et helhetlig læringsopplegg for medstudenter innen de valgte lagidrettene
 • Gi en skriftlig evaluering av medstudenters læringsopplegg
 • Vise grunnleggende ferdigheter i de valgte lagidrettene på en hensikstsmessig måte innenfor kravene som reglene stiller, eller vis progresjon i forhold til læring av nevnte ferdigheter:
  -Håndball: Pasninger, mottak, skudd, finter, forsvarsspill og angrepsspill
  -Fotball: Pasninger, mottak, skudd, finter, forsvarsspill og angrepsspill

Eksamen

Praktisk metodisk eksamen i en av de valgte lagidrettene som vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter. Eksamensoppgavene trekkes senest 48 timer før eksamen. Studenten utarbeider et refleksjonsnotat som viser valg, begrunnelser, drøftinger og plan for løsning av oppgave. Refleksjonsnotat utgjør 1/3 av endelig karakter, mens gjennomføring av praktisk metodisk del utgjør 2/3 av endelig karakter. Medstudenter som har valgt hovedfokus på andre lagidretter deltar som tropp under gjennomføring av eksamen.

På grunn av Koronapandemien ble det vår 2020 gjort endringer i eksamensform på emnet. Den nye eksamensformen er:

Individuell muntlig eksamen med utgangspunkt i innebandy eller volleyball, som vurderes med gradert bokstavkarakterer fra A - F, der E er laveste ståkarakter. Eksamensoppgavene trekkes senest 48 timer før eksamen. Studenten utarbeider en begrunnet øktplan ut fra en gitt oppgave. Besvarelsen forsvares muntlig med utgangspunkt i de planlagte øktene og pensum. Grunnlagsdokumentet utgjør 1/3 av endelig karakter, mens den muntlig delen utgjør 2/3 av endelig karakter.