Language: NOR | ENG
2018/2019

1PRAFK-2 Praksisopplæring 2. studieår

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal kandidaten ha tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten

 • har kunnskap om læring, læreprosesser, arbeidsmåter, læremidler og vurderingsformer som særpreger Kroppsøving på trinn 8 -10 i grunnopplæringen
 • har kunnskap om skoleledelse, klasseledelse, teamarbeid og skole-hjemsamarbeid
 • har kunnskap om elevenes utvikling og bakgrunn som utgangspunkt for tilpasset opplæring
 • har kunnskap om ulike kvalitetssystem som verktøy for læring
 • har kunnskap om lærerens rolle, rettigheter og plikter på trinn 8 – 10 i grunnopplæringen, herunder kontaktlærers arbeid og ansvar
 • har kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid i tilknytning til trinn 8 – 10 i grunnopplæringen
 • har kunnskap om hvordan ulike nasjonale, regionale og lokale satsingsområder kan integreres i undervisningen for å styrke elevenes opplevelse og læringsutbytte på trinn 8 – 10 i grunnopplæringen
 • har kunnskap om lærerens rolle som kulturformidler på trinn 8 – 10 i grunnopplæringen

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan drøfte undervisning og læring, fag og elever i lys av aktuelle læreplaner og profesjonsetiske perspektiver for trinn 8 – 10 i grunnopplæringen
 • kan reflektere over egen og andres praksis i lys av relevant teori
 • kan vurdere egen praksis på en konstruktiv måte
 • har innsikt i grunnleggende ferdigheters betydning for læring og elevenes forståelse av fagkunnskap
 • har relevant kommunikasjons- og relasjonskompetanse
 • kan vurdere egen lærerkompetanse og eget læringsbehov
 • kan vurdere og formidle kroppsøvingsfagets rolle i skolen og samfunnet
 • kan reflektere over kravene til helse, miljø og sikkerhet innenfor eget fagområde

Innhold

30 dager veiledet praksis på trinn 8 – 10 i grunnopplæringen, samt seminarrekke. Den første dagen i praksis i 3. semester skal studentene observere lærer i lærerrollen. Praksisopplæringen 2. studieår skal spesielt ses i sammenheng med emnet Eleven i sentrum (profesjonsfaget), men skal også støtte opp under andre emner 2. studieår

Arbeids- og undervisningsformer

Studentene organiseres i grupper på inntil 4 studenter. Hver studentgruppe blir tildelt en øvingslærer eller team av øvingslærere som skal være hovedveileder(e) i arbeidet med praksis. I tillegg blir det til hver gruppe knyttet en kontaktlærer som er faglærer ved høgskolen. Utfyllende informasjon om gjennomføring av praksis legges ut i Canvas i forkant av hver praksisperiode. All praksis er obligatorisk. Dette inbefatter at studenten plikter å møte forberedt til all undervisning og veiledning.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Praksisforberedende seminar om skoleledelse og skole-hjemarbeid og vurderingsformer som særpreger Kroppsøving på trinn 8 -10 i grunnopplæringen. Ved fravær fra seminar må tilsvarende kompetanse dokumenteres. Godkjennes av emneansvarlig.
 • Førpraksismøte: Før praksis møter studenter, kontaktlærere og praksislærer på et praksisseminar med fokus på gjennomføring av praksis.
 • I gruppe på inntil 5 studenter forberede, og holde faglig innlegg knyttet til profesjonsutøvelse som utgangspunkt for faglig diskusjon sammen med resten av klassen og faglærere. 

Eksamen

30 dagers praksisopplæring som vurderes til bestått/ ikke bestått av praksislærer. Underveis i praksisperioden skal studenten:

 • Utarbeide et refleksjonsnotat i hver praksisperiode knyttet til kommunikasjon og tilrettelagt undervisning som utgangspunkt for veiledning og refleksjon.
 • Vurdere egen kompetanse og utvikling i henhold til forventningsnotat og praksisperiodens erfaringer. Denne egenvurderingen brukes som bakgrunn for en midtveisevaluering i avslutningsfasen av første praksisperiode.
 • Utarbeide praksisperm bestående av:
  • Periodeplan og undervisningsopplegg
  • Individuelt forventningsnotat- og refleksjon over egen kompetanse.
  • Gruppekontrakt
  • Egenvurdering

Refleksjonsnotat, egenvurdering og praksisperm vurderes til bestått/ikke bestått av praksislærer. 

Etter praksisperioden:

Muntlig fremlegg i grupper om undervisning og læring, fag og elever i lys av læreplaner og profesjonsetiske perspektiver for trinn 7-10 i grunnopplæringen.

Fremlegget vurderes til bestått/ikke bestått.

Organiseres og vurderes av emneansvarlig for Praksisopplæring 2. studieår.

Begge eksamener må være vurdert til Bestått før endelig karakter i emnet blir gitt.