Language: NOR | ENG
2018/2019

1SUA01 Skolen som utviklingsarena

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal kandidaten ha tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten

 • har kunnskap om fellesskapets betydning for et inkluderende læringsmiljø
 • har kunnskap om hvordan man i kroppsøving og idrettsfag kan bidra til å håndtere og forebygge konflikter og mobbing

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan legge til rette for kreative prosesser som utvikler eleven og faget

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan på et reflektert og faglig grunnlag etablere og være i dialog med elevene og deres foresatte om elevenes faglige, kulturelle, personlige og sosiale læring og utvikling
 • kan kommunisere og analysere profesjonsetiske dilemmaer og utfordringer både med foresatte, kolleger og andre samarbeidspartnere
 • kan kritisk analysere relevant forskning om læringsarbeid og hvilken betydning denne kan ha for skolen og for egen profesjonsutøvelse
 • kan stimulere til forståelse av demokrati og til demokratisk deltakelse og treffe begrunnede verdivalg

Innhold

 • Læringsmiljø
 • Konfliktløsing
 • Kreative prosesser
 • Kommunikasjon
 • Gruppepsykologi
 • Profesjonsetikk
 • Demokrati og demokratiske prosesser
 • Forskningsbasert kunnskap om skole som organisasjon

Arbeids- og undervisningsformer

 • Studieturer/ekskursjoner
 • Forelesning
 • Individuelt arbeid
 • Gruppearbeid
 • Seminarer
 • Veiledning
 • Muntlige og skriftlige presentasjoner
 • Bruk av læringsplattform

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 1. Prosjektarbeid som pedagogisk metode knyttet til temaet mobbing. Prosjektarbeidet knyttes til praksisskole 3. studieår og høstens praksisperiode. Arbeidet vurderes muntlig i praksisgruppene med tilbakemeldinger fra medstudenter.
 2. Seminar knyttet til lærerens samarbeid med PPT og barnevern, eller seminar knyttet til seksuelle overgrep. Disse seminarene rullerer slik at studenten i løpet av to år deltar på begge seimarene. Gjennomføres felles for FLK2 og FLK3. 
 3. Pedagogisk utviklingsarbeid knyttet til skolen som utviklingsarena. Prosjektarbeidet knyttes til praksis 3. studieår og vårens praksisperiode. Arbeidet vurderes ved et muntlig fremlegg i praksisgruppene med tilbakemelding fra medstudenter. 

Eksamen

Individuelt skriftlig notat knyttet til klasseovertakelse i praksis som grunnlag for individuell muntlig eksamen med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.