Language: NOR | ENG
2018/2019

2MEN171S-2 Engelsk 1, emne 2: Literature, culture and teaching English 1

Læringsutbytte

Ved bestått emne har kandidaten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om læreplanverket, nasjonale prøver, læremidler, digitale læringsarenaer, kartleggingsverktøy og vurderingspraksis for engelskfaget
 • har kunnskap om begynneropplæring i engelsk og grunnleggende ferdigheters betydning for læring og utvikling i engelsk
 • har kunnskap om engelskspråklig litteratur og film tilpasset elevgruppen 
 • har innsikt i meningsfull og språkstimulerende bruk av tekster, filmer og digitale ressurser tilpasset elevgruppen
 • har kunnskap om samfunnsliv og kulturuttrykk med vekt på tekster for barn og unge som fremmer interkulturell læring
 • har kunnskap om tilpasset engelskopplæring for trinn 1-7
 • har kunnskap om flerspråklighet som ressurs i klasserommet
 • kjenner forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for engelskfaget på trinn 1–7

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan bruke muntlig og skriftlig engelsk sikkert og selvstendig i ulike situasjoner og sjangere, med presisjon, flyt og sammenheng
 • kan oppdage lese- og skrivevansker og legge til rette for tilpasset opplæring 

 • kan bruke vurdering for å veilede elever i engelskopplæringen
 • kan innhente og tilrettelegge informasjon om samfunnsspørsmål og kulturelle tema til bruk i undervisningen
 • kan velge ut og legge til rette for elevers arbeid med engelskspråklige tekster og film
 • kan planlegge, lede og vurdere varierte og differensierte læringsaktiviteter, også digitale, som fremmer dybdelæring og utvikling av de grunnleggende ferdighetene og interkulturell kompetanse
 • kan anvende fagkunnskap didaktisk og reflektert i henhold til gjeldende læreplan for grunnskolen og kritisk vurdere egen undervisning
 • kan kritisk vurdere læremidler til bruk i opplæringen

Generell kompetanse

Kandidaten 

 • kan reflektere over egen læring og undervisningspraksis i flerspråkligehet og interkulturell læring i lys av etiske grunnverdier og skolens ansvar for barn og unges personlige vekst
 • kan arbeide selvstendig og sammen med andre for å tilrettelegge for elevers læring og utvikling av interkulturell kompetanse
 • kan utvikle sin egen språklige og didaktiske kompetanse med særlig vekt på kulturuttrykk tilpasset elever på trinn 1-7
 • kan formidle kunnskap om kulturuttrykk og kommunisere på engelsk på en måte som er tilpasset elever på trinn 1-7

Innhold

 • Et utvalg tekster og andre kulturelle uttrykk egnet til å fremme studentenes kjennskap til engelskspråklig litteratur og kultur, samt deres engelskspråklige og litteraturfaglige kompetanse
 • Et utvalg tekster med fokus på litteratur og andre kulturuttrykk egnet til å fremme språklig og interkulturell læring på 1.-7. trinn
 • Utvikling, tilpasning og vurdering av undervisning, inkludert utforming, vurdering og tilpasning av lærestoff og læremidler for 1.-7. trinn
 • Styrings- og veiledningsdokumenter
 • Vurdering i engelskfaget
 • Relevant forskning og utviklingsarbeid

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen går i høstsemesteret og legges opp som ukentlig undervisning i form av seminarer. Aktiv bruk av høgskolens IKT-baserte studiestøttesystem er en viktig del av studiet. Studentene skal også utføre praktiske oppgaver slik det går fram av undervisningsplanen.

Praksis

Praksisstudiet er en integrert del av fagene som inngår i utdanningen. Alle fag i utdanningen har sammen med praksisstudiet ansvar for at studentene utvikler identitet som lærer. Det skal være nær kopling mellom innhold og arbeidsmåter i lærerutdanningsfagene og praksisstudiet. Veiledning og vurdering av studenter i praksisstudiet er et felles ansvarsområde for faglærerne i grunnskolelærerutdanningene, praksislærer og rektor.

Studentene skal utføre oppgaver i praksisperioden i henhold til undervisningsplanen og delta på profesjonsseminar på høgskolen.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Inntil 2 arbeidskrav, hvorav 1 muntlig. Detaljerte retningslinjer og innleveringsfrister vil gå fram av undervisningsplanen
 • 80 % obligatorisk frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er selv ansvarlig for å bli registrert

Eksamen

Individuell muntlig eksamen.

Både innhold og språkferdigheter (engelsk) må møte minimumskravene for at en student skal få ståkarakter. 

Prestasjonen vurderes med graderte karakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Karakteren i Engelsk 1, emne 2 teller 50 % av endelig karakter i faget Engelsk 1 (30 studiepoeng).

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ingen