Language: NOR | ENG
2018/2019

2NO35-3 Språk og samfunn

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon har følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap

Kandidaten

  • har kunnskap om norsk og nordisk språkhistorie og språkpolitikk, norske dialekter, varieteter og tospråklighet, de nordiske nabospråkene og praktisk språkbruk

Ferdigheter:

Kandidaten

  • har ferdigheter i analyse eller kommentering av språklige fenomen i historiske tekster (norrønt og mellomnorsk), talemålsprøver og tekster på dansk og svensk

Generell kompetanse:

Kandidaten

  • har generell kompetanse i å kunne vurdere tekster og språkbruk ut fra et historisk, sosiologisk/sosiolingvistisk og politisk perspektiv

Innhold

  • Den eldre språkhistorien ser på utviklingen av moderne norsk ut fra et fellesnordisk utgangspunkt og konsolideringen av et gammalnorsk/gammalislandsk skriftspråk.
  • Den nyere språkhistorien trekker linjene videre via mellomnorsk til moderne norsk med fokus på utviklingen av bokmål og nynorsk og målformenes plass i samfunnet i dag.
  • Målføre og sosiolingvistikk ser på talemålet i geografisk og sosiologisk perspektiv, som også inkluderer tospråklighet.
  • Kunnskap om nabospråkene skal gi en større forståelse av det skandinaviske språkfellesskapet.
  • Praktisk språkbruk har et fokus på skriftspråk, gjerne med et kontrastivt perspektiv på bokmål og nynorsk.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, seminarer, individuelt arbeid, gruppearbeid, studentframlegg og arbeid på den nettbaserte læringsplattformen Fronter.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Det vil bli gitt inntil 3 obligatoriske arbeidskrav, individuelle og/eller i gruppe underveis i emnet (se semesterplan).

Eksamen

6 timers skriftlig individuell eksamen.

Eksamen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.