Language: NOR | ENG
2018/2019

2NO35-2 Litteratur og sjanger

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon har følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap:

Kandidaten

 • har kunnskap om ulike sjangrer og teksttyper
 • har god forståelse for litterære tekster fra ulike epoker
 • har kunnskap om sentrale temaer, teorier og problemstillinger innenfor det litterære feltet

Ferdigheter:

Kandidaten

 • har god uttrykksevne både skriftlig og muntlig
 • kan anvende litteraturteoretisk kunnskap i praktisk tekstanalyse
 • kan reflektere over egen faglig utvikling og justere denne under veiledning

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • kan drøfte og formidle sentralt fagstoff både skriftlig og muntlig
 • kan bruke sine kunnskaper og ferdigheter i andre sammenhenger og situasjoner enn opplæringen foregikk i 

Innhold

 • Litteraturteori
 • Sjangerteori
 • Analyse og tolkning
 • Studium av et utvalg litterære tekster i ulike sjangrer som sakprosa, romaner, noveller, drama, lyrikk og korttekster
 • Praktisk arbeid med tekstanalyse basert på det teoretisk-metodiske stoffet
 • Studere de enkelte tekstene både i og for seg, i forbindelse med andre tekster og i en større kulturell sammenheng.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, seminarer, individuelt arbeid, gruppearbeid, studentframlegg og arbeid på den nettbaserte læringsplattformen Fronter.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Det vil bli gitt inntil 3 obligatoriske arbeidskrav, individuelle og/eller i gruppe underveis i emnet (se semesterplanen). 

Eksamen

6 timers skriftlig individuell eksamen.

Eksamen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.