Language: NOR | ENG
2018/2019

2NO35-4 Litteratur og historie

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon har følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap:

Kandidaten

 • kan anlegge et historisk perspektiv på et bredt utvalg av litterære tekster
 • har kunnskap om litteraturhistorisk periodisering og problemstillinger knyttet til litteraturfagets tradisjoner og egenart

Ferdigheter:

Kandidaten

 • har videreutviklet sin uttrykksevne både skriftlig og muntlig
 • kan anvende litteraturteoretiske begreper og litteraturhistoriske perspektiver i praktisk tekstanalyse
 • kan reflektere over egen faglig utvikling og justere denne under veiledning

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • kan drøfte og formidle sentralt fagstoff både skriftlig og muntlig
 • kan bruke sine kunnskaper og ferdigheter i andre sammenhenger og situasjoner enn opplæringen foregikk i 

Innhold

 • Et studium av et variert utvalg litterære tekster fra middelalderen til i dag.
 • Betraktning av tekstene i lys av den tiden de ble til og i en mer overordnet litteraturhistorisk sammenheng.
 • Refleksjon over ulike historiske oppfatninger av og tilnærminger til litteratur.
 • Videreføring av arbeidet med sjanger og praktisk analyse fra emnet Litteratur og sjanger. 

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, seminarer, individuelt arbeid, gruppearbeid, studentframlegg og arbeid på den nettbaserte læringsplattformen Fronter.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Det vil bli gitt inntil 3 obligatoriske arbeidskrav, individuelle og/eller i gruppe underveis i emnet (se semesterplan).

Eksamen

6 timers skriftlig individuell eksamen.

Eksamen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.