Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har avansert forståelse for samfunnsvitenskapelige problemstillinger (k1)
 • har avansert kunnskap om forutsetningene for bruk av multivariate metoder (k2)
 • har spesialisert kunnskap om faktoranalyse, forskjellige regresjonsmetoder og strukturell liknings modellering (k3)

Ferdigheter

Studenten

 • kan teste og kritisk vurdere komplekse undersøkelsers pålitelighet (reliabilitet) og troverdighet (validitet) (f1)
 • kan begrunne sitt metodevalg og forholde seg kritisk til faglitteratur og andre kilder (f2)
 • kan gjennomføre avanserte empiriske undersøkelser analysere data (f3)
 • kan formulere, utvikle og organisere kvantitative forskningsprosjekter (f4)
 • kan analysere og vurdere samfunnsvitenskapelige resultater og undersøkelser (f5)
 • kan gjennomføre et utviklingsarbeid ved hjelp av kvantitative metoder på en selvstendig måte (f6)

Generell kompetanse

Studenten

 • har forståelse for forskningsetiske problemstillinger knyttet til innsamling og analyse av data (g1)
 • kan analysere og forholde seg kritisk til kvantitative metoders forutsetninger og begrensninger (g2)
 • kan anvende kvantitativ metodisk kunnskap slik at ny kunnskap om virksomhetens økonomiske og ledelsesmessige utfordringer belyses (g3)
 • kan formidle omfattende selvstendig kunnskap om bruk av kvantitative metoder (g4)

Innhold

 • Multippel og multivariat regresjon
 • Logistisk regresjon
 • Eksplorative og bekreftende faktoranalytiske teknikker
 • Strukturell liknings modellering
 • Aktuelle dataprogram

Organisering og arbeidsformer

Arbeidsformene er en kombinasjon av forelesninger, seminarer og øvelser, individuelt og i grupper.

Obligatoriske krav som må være godkjent før man kan avlegge eksamen

 • Skriftlige oppgaver i gruppe på tre personer som leveres inn i forkant av hver samling. Studentene er selv ansvarlige for å danne grupper. Minimum tre av fire oppgaver må være vurdert til godkjent.
 • Obligatorisk frammøte på 50 % av emnets underviste timer.

Vurderingsordning

Semesteroppgave i gruppe på inntil tre studenter. Studentene skal som del av semesteroppgaven gjennomføre analyser med statistikkprogram. Studentene er selv ansvarlige for å danne grupper.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter. Ved gruppeeksamen står alle deltakerne i gruppa til ansvar for alt innhold i oppgaven.