Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap
Studenten

 • har inngående kunnskap om kvalitative forskningsprosesser, utforming og forskningsdesign (k1)
 • har inngående kunnskap for å være i stand til å bruke begreper diskutert i en teori, formulere en intervjuguide og gjennomføre et intervju (k2)
 • har inngående kunnskap om hvordan analysere teoretiske begreper og skape nye begreper, samt å diskutere forholdene mellom disse begrepene, samtidig som grensene og forutsetningene for disse forklares (k3)
 • har inngående kunnskap om hvordan kvalitativ vitenskapsteori og metodevalg rapporteres gjennom egen forskning (k4)

Ferdigheter
Studenten

 • kan kritiske analysere og vurdere bruken av kvalitative informasjonskilder i egne og andres undersøkelser, og kan formulere og utvikle kvalitative problemstillinger (f1)
 • kan analysere og forholde seg kritisk til kvalitative metoder og teknikker (f2)
 • har inngående kunnskap om forskningsprosessen, kan velge forskningsmetode baserte på problemstilling og behersker metoder for å samle inn, bearbeide og analysere kvalitative data (f3)
 • har det nødvendige vitenskapsteoretiske og metodiske grunnlaget for å gjennomføre samfunnsvitenskapelige undersøkelser, samt kan vurdere andres arbeider (f4)

Generell kompetanse
Studenten

 • kan vurdere, samt ta stilling til etiske problemer knyttet til egne og andres kvalitative undersøkelser (g1)
 • kan på selvstendig grunnlag fortsette egen kompetanseutvikling innenfor kvalitative analyser (g2)
 • har grunnlag for å kommunisere om og diskutere kvalitative problemstillinger, forskningsdesign og metodevalg innenfor bedriftsøkonomiske/administrative fagområder (g3)

Innhold

 • Arbeidsprosessene i samfunnsvitenskapelig forskning - herunder forskningsdesign, designkriterier, problemformuleringer og analytiske kategorier.
 • Problemutforming, forskningsdesign, bearbeiding, analyse og tolkning av kvalitative data.
 • Vitenskap, etikk og retningslinjer for datainnsamling og personvern.
 • Kvalitative intervjuer og fokusgruppeundersøkelser.

Organisering og arbeidsformer

Forelesninger, seminar, gruppearbeid.

Obligatoriske krav som må være godkjent før man kan avlegge eksamen

 • Skriftlige oppgaver i gruppe på tre personer som leveres inn i forkant av hver samling. Studentene er selv ansvarlige for å danne grupper. Minimum tre av fire oppgaver må være vurdert til godkjent.
 • Obligatorisk frammøte på 50 % av emnets underviste timer.

Vurderingsordning

Semesteroppgave i gruppe med inntil tre personer. Semesteroppgaven omfatter både teori og analyse.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter. Ved gruppeeksamen står alle deltakerne i gruppa til ansvar for alt innhold i oppgaven.