Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap
Studenten

 • har inngående kunnskap om forskningsdesign, innhenting av empiri, analysere og tolking av kvantitative undersøkelser (k1)
 • har inngående kunnskap om grafiske fremstillinger og ikke parametriske tester (k2)
 • har inngående kunnskap om parametriske tester slik som multippel regresjonsanalyse og faktoranalyser (k3)
 • har inngående kunnskap om personvernordninger for kvantitative analyser (k4)

Ferdigheter
Studenten

 • kan vurdere undersøkelsers pålitelighet (reliabilitet) og troverdighet (validitet) (f1)
 • kan strukturere og formulere komplekse metodiske resonnementer (f2)
 • har det nødvendige vitenskapsteoretiske og metodiske grunnlaget for å gjennomføre kvantitative undersøkelser, samt kan vurdere andres arbeider (f3)
 • behersker kvantitativ metode og forskningsopplegg gjennom å kunne designe og lage et spørreskjema, samt anvende ikke parametriske og parametriske tester i analysearbeid (f4)

Generell kompetanse
Studenten

 • har inngående kunnskap om forskningsetiske retningslinjer for datainnsamling og personvern (g1)
 • har inngående kunnskap om forskningsprosessen og kan velge forskningsmetode basert på en problemstilling (g2)
 • kan på selvstendig grunnlag fortsette egen kompetanseutvikling og spesialisering i forskningsdesign og metodevalg (g3)
 • har grunnlag for å kommunisere og diskutere metodiske problemstillinger, forskningsdesign og metodevalg innenfor bedriftsøkonomiske/administrative fagområder (g4)

Innhold

 • Arbeidsprosessene i samfunnsvitenskapelig forskning - herunder forskningsdesign, designkriterier, problemformuleringer og analytiske kategorier.
 • Rapportskriving, kilder, referanser, kunnskapsinnhenting (informasjons- og litteratursøking).
 • Vitenskap, etikk og retningslinjer for datainnsamling og personvern. Forskerens ansvar i forhold til samfunn og vitenskapens rolle i samfunnet mer allment.
 • Undersøkelsesprosessen fra problemstilling, forskningsdesign, til ferdig spørreskjema.
 • Datainnsamling gjennom eksperimenter og spørreskjema studier.
 • Statistisk analyse av ikke parametriske tester (f.eks chi-test) og parametriske tester (f.eks. regresjonsanalyse, ANOVA og MANOVA og faktoranalyser)
 • Dataprogram for spørreundersøkelser og statistisk analyse. 

Organisering og arbeidsformer

Forelesninger, seminar, gruppearbeid.

Obligatoriske krav som må være godkjent før man kan avlegge eksamen

 • Skriftlige oppgaver som leveres inn i forkant av hver samling. De to første arbeidskravene skal løses individuelt, de to siste skal løses i gruppe på inntil tre personer. Studentene er selv ansvarlige for å danne grupper. Minimum tre av fire oppgaver må være vurdert til godkjent.
 • Obligatorisk frammøte på 50 % av emnets underviste timer.

Vurderingsordning

2 dagers individuell hjemmeeksamen. Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.