Læringsutbytte

Ved fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten:

 • har avansert kunnskap om markedsføringens rolle i virksomheten og kan identifisere relevansen av nye teoretiske begreper, samt bruke dem til utvikle markedskommunikasjonsstrategier (k1)
 • har avansert kunnskap om de skiftende strategiske kontekstene som markedskommunikasjon må kunne utøves innenfor (k2)
 • har avansert kunnskap om merkebygging som en langsiktig investering (k3)
 • har spesialisert kunnskap om betydningen av merkebygging og omdømme og deres effekt på forbrukeratferd (k4)
 • har avansert kunnskap om det vitenskapsteoretiske grunnlaget for markedsføringsledelse (k5)
 • har avansert kunnskap om hvordan man analyserer rollen til, og påvirkning av, merker i et markedsføringsmessig, sosiologisk og kulturelt perspektiv (k6)
 • kan anvende markedsføringskunnskapen på nye områder for å bedre virksomhetens verdiskaping (k7)

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan innhente, analysere og tolke informasjon fra markedsrelaterte kilder og forholde seg kritisk til informasjonskildene som kan ha betydning for virksomhetens verdiskaping og markedsrelasjoner (f1)
 • kan analysere og argumentere for konkurrerende ideer og teorier, samt begrunne virksomhetens valg av markedsstrategier (f2)
 • har avansert kunnskap om og kan bruke relevante metoder for å analysere kommunikasjonsplattformer i utviklingen av effektive tiltak mot ulike markedsutfordringer (f3)

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan vurdere etiske forhold rundt markedsføringens strategiske konsekvenser (g1)
 • kan anvende kunnskap om markedsføringsledelse og kommunikasjon på nye områder for å imøtekomme virksomheters utfordringer (g2)
 • kan argumentere for egne ideer, beslutninger og anbefalinger innenfor markedskommunikasjon og merkebygging (g3)
 • kan kommunisere markedsføringsfaglige problemstillinger innad i virksomheten og til eksterne samarbeidsaktører (g4)

Innhold

 • Markedsføringens betydning for virksomheten og dens innflytelse i virksomhetens styrende organer
 • Markedskommunikasjonens strategiske betydning for relasjoner og posisjon
 • Modeller for markedskommunikasjon herunder Integrert markedskommunikasjon (IMC) og relasjonskommunikasjon.
 • Kommunikasjon og utvikling av nye verktøy innen E-markedsføring
 • Merkebygging og betydningen av merkeledelse
 • Merkepersonlighet, merkeverdier og forbrukertilnærminger
 • Merker i et konkurranseutsatt og komplekst miljø - posisjonering i hodet på kundene
 • Dekodingen og dekonstrueringen av merker gjennom åpne og skjulte merkeverdier
 • Flytting av identitet og merkeutvidelser
 • Teknologiens betydning for virksomhetens strategiske kommunikasjon og merkebygging
 • De etiske implikasjonene av markedsføring, kommunikasjon og samfunnsansvar

Organisering og arbeidsformer

Undervisningen består av forelesninger, oppgaveløsing, case og diskusjoner. Se for øvrig obligatoriske arbeidskrav.

Obligatoriske krav som må være godkjent før man kan avlegge eksamen

 • Skriftlige oppgaver som leveres inn i forkant av hver samling. De to første arbeidskravene skal løses individuelt, de to siste skal løses i gruppe på inntil tre personer. Studentene er selv ansvarlige for å danne grupper. Minimum tre av fire oppgaver må være vurdert til godkjent.
 • Obligatorisk frammøte på 50 % av emnets underviste timer.

Vurderingsordning

4 timers skriftlig, individuell skoleeksamen (teller 40% av totalkarakteren i emnet) og semesteroppgave i gruppe (teller 60% av totalkarakteren i emnet). Vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Ved gruppeeksamen står alle deltakerne i gruppa til ansvar for alt innhold i oppgaven.