Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap
Studenten

 • har inngående kunnskap om markedsføringsteoriens bakgrunn og forutsetninger (k1)
 • har avansert kunnskap om hvordan markedsføringsfagets forståelse, teorier og dominerende tenkning har endret seg over tid og hvor faget står i dag (k2)
 • har inngående kunnskap om hvordan markedsorientering, nettverk og relasjoner påvirker virksomhetens markedsfunksjon og kundeatferd (k3)
 • kan bidra til en økt systematisk og vitenskapelig tenkning rundt virksomhetens markedsføringsfunksjon (k4)
 • har inngående kunnskap om hvordan markedet og de samfunnsmessige utfordringer og rammebetingelser virksomheten møter har betydning for utviklingen av markedsføringsfaget (k5)

Ferdigheter
Studenten

 • kan analysere og forholde seg kritisk til forskningslitteraturens beskrivelse av markedsføringsfunksjonen, fagets teoretiske ståsted og utfordringer (f1)
 • kan analysere eksisterende markedsføringsteorier og fortolkninger og anvende disse i et selvstendig arbeid med praktisk og teoretisk problemløsning (f2)
 • kan identifisere og gjennomføre aktiviteter som vil øke virksomhetens verdiskaping (f3)

Generell kompetanse
Studenten

 • kan reflektere kritisk over markedsførings betydning for næringsliv og samfunn (g1)
 • kan formidle kunnskap om markedsteoretiske forhold i skriftlig form (g2)

Innhold

 

 • Markedsfilosofi og dominerende markedsperspektiver
 • Markedet, markedsomgivelser og virksomhetens rammebetingelser
 • Kundeatferd
 • Markedsstrategi og markedsføringens organisering
 • Markedsorientering og resultater
 • Relasjoner og nettverk

Organisering og arbeidsformer

Undervisningen består av forelesninger, oppgaveløsning, case og diskusjoner. Se for øvrig obligatoriske arbeidskrav.

Obligatoriske krav som må være godkjent før man kan avlegge eksamen

 • Skriftlige oppgaver som leveres inn i forkant av hver samling. De to første arbeidskravene skal løses individuelt, de to siste skal løses i gruppe på inntil tre personer. Studentene er selv ansvarlige for å danne grupper. Minimum tre av fire oppgaver må være vurdert til godkjent.
 • Obligatorisk frammøte på 50 % av emnets underviste timer.

Vurderingsordning

4 timers skriftlig, individuell skoleeksamen (teller 60% av karakteren i emnet) og semesteroppgave med gitt problemstilling i gruppe på inntil tre personer (teller 40% av karakteren i emnet). Studentene er selv ansvarlige for å danne grupper.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter. Ved gruppeeksamen står alle deltakere i gruppa til ansvar for alt innhold i oppgaven.